Книжки по товарознавству

Пешук. Технологія парфумерно-косметичних продуктів

Пешук Л.В.,Бавіка Л.І.,Демідов І.М.Технологія парфумерно-косметичних продуктів. - К.:Центр учбової літератури,2007.-376 с.

Наведено сучасну класифікацію, номенклатуру, властивості парфумер­них та косметичних продуктів і туалетного мила, вимоги до їхньої якості, основні принципи та особливості складання рецептури, теоретичні та інже­нерні основи їх отримання, упакування, транспортування, зберігання й ви­користання, подано технологічні схеми виробництва парфумерно-косметичних продуктів різного агрегатного стану та перспективи їх виробництва.

Для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації на­пряму 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» спеціальності «Тех­нологія жирів та жирозамінників» та спеціалізації «Технологія парфумерно-косметичних продуктів».

Беручи до уваги, що сучасна економічна політика в Україні спрямо­вана на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва і вітчизняного виробництва, а також недостатність навчальної літерату­ри, цей навчальний посібник стане корисним для фахівців, що займа­ються даною проблемою, а також для широкого кола читачів.