Книжки по товарознавству

Електрообладнання електропобутових машин.Провідникові матеріали

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Електрообладнання побутових машин є одним із основних вузлів. Від його досконалості залежить технічна викінченість, надійність, працеспроможність машини в цілому. Через це при проектуванні нових машин і вдосконаленні діючих на електрообладнання звертають увагу в першу чергу і намагаються впроваджувати найновіші досягнення.
Найновіші технічні досягнення електрообладнання побутових машин відносяться до:
— електротехнічних матеріалів;
— електродвигунів;
— пускозахисної апаратури.
Електричні матеріали в залежності від виконуваних функцій умовно можна поділити на такі групи:
— провідникові;
— напівпровідникові;
— електроізоляційні;
— контактні;
— магнітні;
— допоміжні.
Провідниками називають матеріали з наявність у їхній структурі вільних електронів (носіїв заряду), напрямлений рух яких є електричний струм. До таких матеріалів відносяться всі метали і їх сплави, а також струмопровідна гума, струмопровідна пластмаса, струмопровідна тканина.
Основною властивістю всіх провідників є їх електропровідність. Електропровідність — це спроможність провідника пропускати електричний струм під дією електричного поля, і разом з тим фізична величина, яка кількісно характеризує цю спроможність. Провідники завжди мають вільні (або квазівільні) носії заряду, направлений (впорядкований) рух яких і є електричний струм.
Сила електричного струму І залежить від прикладеної до провідника різниці потенціалів U, яка визначає напругу електричного поля Е всередині провідника.
Для ізотропного провідника постійного перерізу

де L — довжина провідника.
Густина струму j залежить від величини Е і ця залежність виражається законом Ома в диференційній формі:
J=σ x E
де σ — це питома електропровідність провідника (густина струму).
Величина, оберненопропорційна ст, називається питомим електричним опором:
р = 1 / σ
Для провідників різної природи значення σ і р суттєво відрізняються.
Оскільки кінетична енергія електронів, яка набувається під дією електричного поля, передається при зіткненні іонам кристалічної гратки, то при проходженні електричного струму провідник буде нагріватися. При нагріванні провідника його питомий опір збільшується за лінійним законом:
p=p0(l+at),
де р0 — питомий опір провідника при 0°С;
a —температурний коефіцієнт опору.

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.