Книжки по товарознавству

Екологічні властивості

Полікарпов. Товарознавство електоропобутових машин

Багата і щедра природа нашої країни. Для кожного її регіону характерні свої неповторні ландшафти, унікальні природні комплекси, своєрідний рослинний і тваринний світ. Все це наше спільне багатство, яке потрібно не тільки зберегти, а й передати наступним поколінням.
Науково-технічний прогрес і інтенсифікація господарської діяльності призвели до великого навантаження на природне середовище.
Під навколишнім середовищем ми розуміємо частину природи, з якою люди безпосередньо взаємодіють. Частіше за все ми ототожнюємо його з біосферою — зовнішньою оболонкою Землі, яка населена живими організмами. Навколишнє середовище визначає природні умови існування людини і всього живого на Землі, а також служить джерелом всіх ресурсів.
Подальший розвиток народного господарства неможливий без впровадження в життя принципово нових підходів до природокористування. Такі підходи пов'язані з розробкою інженерних основ природокористування або інженерною екологією — дисципліною, яка вивчає взаємодію суспільного виробництва, експлуатації та утилізації виробів з природним середовищем.
Предметом дослідження цієї науки є зона впливу конкретної технології, конкретної продукції, в межах якої формується функціональна система з певною структурою, продуктивністю, санітарно- гігієнічними й іншими параметрами, які змінюються в часі і в просторі в процесі експлуатації у відповідності із змінами властивостей. Саме такий комплексний підхід дає можливість оцінити рівень шкідливості, який здійснюють конкретні товари на оточуюче середовище при їх виробництві і експлуатації. При такому підході випала важлива ланка, яка не врахована, а саме: способи утилізації конкретних видів продукції і їх вплив на навколишнє середовище.
Сьогодні до професійних задач інженерів різного профілю додаються задачі екологізації виробництва:
— створення нових технологій, які б забезпечували комплексне і ефективне використання природних ресурсів;
— створення нових технологій, які б забезпечували комплексну і ефективну утилізацію продукції, у якої вийшов термін експлуатації або яка передчасно вийшла із ладу.
При цьому необхідно створювати нормативно-технічні документи, які б охоплювали весь життєвий цикл технічних виробів, щоб споживач мав чітку вказівку, як поводитись при експлуатації того чи іншого виробу.
Оскільки людина є важливою ланкою в біосфері, то ми повинні в першу чергу досліджувати вплив шкідливих речовин на здоров'я людини і на екосистему в цілому. Так, одні речовини можуть бути не шкідливі для здоров'я людини, але дуже шкідливі для довкілля (наприклад, фреони), і навпаки (наприклад, чадний газ).
Розглядаючи екологічну безпеку електропобутових товарів, необхідно мати на увазі, що забруднення можуть виникати при експлуатації побутової техніки (пряме забруднення), наприклад, при пошкодженні герметизації системи охолодження холодильника — витік фреону, і побічне забруднення, наприклад, при експлуатації пральної машини прямого забруднення не виникає, в той же час для прання використовуються різні миючі засоби, які будуть забруднювати гідросферу.
З розвитком науково-технічного прогресу почав збільшуватись антропогенний тиск на навколишнє природне середовище через його забруднення, виснаження природних ресурсів і деградацію систем, ґрунтів, нераціональне вирубування лісів.
До основних антропогенних забруднювачів довкілля, крім шкідливих речовин, що викидаються промисловими підприємствами, пестицидів і мінеральних добрив, що застосовуються в сільському господарстві, забруднень усіх видів транспорту належать також озоноруйнуючі реагенти, синтетичні миючі засоби і прирівняні до них речовини, а також виробничі шуми, іонізуюче випромінення й ін. Більшість із цих забруднювачів припадає на атмосферу, літосферу і гідросферу.
Основними забруднювачами атмосфери є природні, промислові та побутові процеси. їх об'єднують у такі групи:
— забруднювачі природного походження: мінеральні, рослинні, тваринні, мікробіологічні;
— забруднювачі, які утворилися при згоранні палива, при роботі всіх видів транспорту;
— забруднювачі, які утворилися в результаті промислових викидів;
— забруднювачі, зумовлені згоранням і переробкою побутових і промислових відходів.
Найбільш поширеними токсичними речовинами, котрі забруднюють атмосферу, є: діоксид вуглецю СО2, оксид вуглецю СО, діоксид сірки SO2, оксиди азоту NOx, вуглеводні CnHm та пил.
Крім згаданих речовин та пилу, в атмосферу попадають і інші більш токсичні речовини, і їх кількість зростає.
Високі концентрації шкідливих домішок та їхня міграція в атмосфері призводить до утворення більш токсичних речовин (смог, кислотні дощі), або до таких явищ, як парниковий ефект та руйнування озонового шару.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.