Книжки по товарознавству

Суть і види взаємозамінності

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Сучасне виробництво машин, механізмів, вузлів, деталей та їх ремонт ґрунтуються на принципі взаємозамінності. Серійне вигото­влення деталей відбувається в одних цехах, а складання машин, ву­злів і приладів, як правило, - в інших.
Під час складання застосовуються різні кріпильні деталі, вироби із неметалевих матеріалів, підшипники кочення та інші покупні ви­роби, виготовлені в різний час на різних спеціалізованих підприєм­ствах. Незважаючи на це, складання здійснюється без додаткових підгінних і доводочних операцій, а зібрані машини і їх частини за­довольняють встановлені вимоги. Це можливо завдяки тому, що ву­зли і деталі виготовляють взаємозамінними.
Раніше взаємозамінність розглядалася лише як принцип складан­ня деталей і вузлів. В наш час взаємозамінність поширюється вже й на такі характеристики виробів, як стійкість проти спрацювання, тве­рдість, внутрішня напруга, тобто на якісні показники, які визначають надійність і довговічність робити машин, вузлів і деталей.
Взаємозамінність називається властивість деталей, складальних одиниць, агрегатів займати своє положення в машині без додатко­вих операцій обробки і виконувати при цьому задані функції відпо­відно до технічних вимог.
Взаємозамінність забезпечує можливість складання або заміни при ремонті будь-яких незалежно виготовлених деталей у склада­льні одиниці, тобто у вироби, складові частини яких потрібно з'єднати за допомогою операцій.
Деталі, які входять у складальні одиниці, повинні бути стандар­тизовані. Отже, взаємозамінність базується на стандартизації.
Раніше дбали про взаємозамінність, щоб мати можливість швид­ко замінити деталі, які вийшли, з ладу, новими, що сприяло здешев­ленню ремонту та експлуатації. Згодом взаємозамінність, стала за­стосовуватися також при виробництві тракторів, автомобілів, ком­байнів та інших машин. Заводи, які виготовляють сучасні трактори, автомобілі, комбайни, використовують взаємозамінні деталі і скла­дальні одиниці разом з десятком інших спеціалізованих заводів.
Розрізняють взаємозамінність повну і непевну, зовнішню і внут­рішню, за функціями і за геометричними параметрами.
Повна взаємозамінність забезпечує задані показники якості без додаткових підгінних операцій під час складання при виготовленні або ремонті машин та їх вузлів. Така взаємозамінність спрощує ре­монт машин, оскільки, будь-яка деталь, чи вузол, що зносилися, за­мінюються запасними. Економічно доцільним є застосування взає­мозамінності для деталей, точність яких нижча п'ятого квалітету, а також для вузлів, що складаються з невеликої кількості деталей.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.