Книжки по товарознавству

Система допусків на циліндричні зубчасті передачі

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

У розробці системи допусків і посадок зубчастих передач актив­ну участь брали радянські вчені Н. А. Калашников, Б. А. Тайц, Л. А. Архангельський та ін. Допуски циліндричних зубчастих передач з евольвентним профілем регламентує ГОСТ 1643-81. Система допус­ків і посадок поширюється на циліндричні зубчасті колеса і зубчасті передачі з прямозубими, косозубими і шевронними зубчастими ко­лесами з діаметром ділильного кола до 6300 мм, з модулем зубів m = 1...56 мм. Ця система відповідає рекомендації ІСО 1328-1975.
Встановлено 12 ступенів точності зубчастих коліс і передач, їх позначають у порядку спадання точності. Для 1-го і 2-го ступенів в стандартні відхилення не даються (вони передбачаються на перспе­ктиву). У стандарті також немає відхилень для найгрубішого, 12-го ступеня точності, який в основному поширюється на колеса, що не обробляються механічним способом.
В автотракторному і сільськогосподарському машинобудуванні застосовуються зубчасті колеса починаючи із 7-го ступеня точнос­ті. Основні експлуатаційні показники зубчастих передач визнача­ються нормами кінематичної точності, плавності і контактності сполучених зубів.
Кінематична точність характеризується такими параметрами: кінематична похибка колеса, радіальне биття зубчастого вінця, ко­ливання довжини загальної нормалі, коливання вимірювальної міжосьової відстані за оберт колеса, похибка обкату, накопичена похибка кроку за колесом.


Кінематичною похибкою зубчастого колеса Fi називається най­більша похибка кута повороту колеса у межах повного його оберту (рис. 16.1). Ця похибка є комплексним показником норми кінема­тичної точності; вона виникає в основному через неточність діли­льного ланцюга верстата і обмежується допуском Fi. Стандарт не дає величини допуску; він визначається як сума допуску на нако­пичену похибку кроку за колесом Fp і допуску на похибку профілю ff (за нормами плавності), тобто


Радіальним биттям зубчастого вінця Fr називається найбільше коливання відстаней від постійних хорд зубів і западин) до осі його обертання. Причина цієї похибки зміщення центру заготовки відно­сно центру оправки. Цю похибку обмежує допуск Fr. Схему раді­ального биття зубчастого вінця подано на рис. 16.2.


Довжиною загальної нормалі W називається пряма, яка з'єднує точки дотику двох різнойменних профілів. Коливанням довжини загальної нормалі Vwr вважають різницю між Wmax і Wmin в одному й тому самому колесі (рис. 16.3):


Цю похибку обмежено допуском Vw.


Коливанням вимірювальної міжосьової відстані за оберт колеса Fnir вважають різницю між найбільшою і найменшою дійсними міжосьовими відстанями за один оберт (рис. 16.4). Ця похибка є на­слідком коливань положення зуборізного інструмента відносно осі
колеса 1 обмежовується допуском Fni.


Похибка обкату Fcr є складовою кінематичної похибки колеса.
Щоб визначити похибку обкату, потрібно виключити з похибки ко­леса радіальне биття зубчастого вінця, а для прямозубих коліс - ще й похибку кроку зачеплення колеса. Величина цієї похибки обме­жується допуском Fc у тих самих одиницях, що й допуск на кіне­матичну похибку колеса.
Накопичена похибка кроку по колесу Fpr - найбільша похибка у взаємному розміщенні двох однойменних профілів колових зубів колеса яку обмежує допуск Fp.
Накопичена похибка кроку за колесом залежно від складових кінематичної похибки на 15...20 % менша від кінематичної похибки колеса. Вона утворюється переважно через похибку обкату і ексцентрисітет е зубчастого колеса. Накопичену похибку кроку за коле­сом можна визначити за такою залежністю:


де φ - кут повороту зубчастого колеса; ߡ - фазовий кут.
Знак "плюс" відповідає лівій лінії зачеплення, знак "мінус" - правій.

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.