Книжки по товарознавству

Поняття про виміри

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

ТЕХНІЧНИМИ ВИМІРЮВАННЯМИ називаються вимірювання з допомогою певних методів і засобів різних фізичних величин. Вимірювання -основа наукових знань. Вони потрібні для забезпе­чення якості виробів, взаємозамінності деталей і вузлів, вдоскона­лення технології виробництва, його автоматизації і стандартизації. Підкреслюючи роль вимірювань, основоположник науки метрології Д.І. Менделєєв сказав: "В природе мера и вес суть главного орудия познания. Наука начинается тогда, когда начинают измерять".
З розвитком науки і техніки вимірювання все ускладнюються, підвищується точність їх, підвищується кількість вимірювань. Під вимірювальною технікою розуміють не тільки технічні засоби, з допомогою яких виконують вимірювання, а і техніку проведення вимірювань. Потреба у широкій інформації, у визначенні нових па­раметрів викликає створення нових вимірювальних засобів і збіль­шення їх випуску.
В інтересах кожної країни, у взаємовідношеннях між країнами необхідні узгодженість результатів вимірювань і одноманітність одиниць вимірюваних величин.
Питаннями теорії і практики забезпечення єдності вимірювань, займається метрологія, що є наукою про вимірювання, про методи і засоби забезпечення їх єдності (однаковості) і про способи досяг­нення потрібної точності.
"Метрологія" у перекладі з грецької означає "наука про міри". Завдання сучасної метрології - встановлення і відтворення у вигля­ді еталонів одиниць виміру, розробка засобів і методів вимірюван­ня, розробка методів підвищення точності вимірювання, розробка методів підвищення точності вимірювань, розробка способів пере­давання розміру одиниці вимірів від еталона до виробу.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.