Книжки по товарознавству

Універсальні інструменти і прилади для абсолютних вимірювань

Дудніков. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання

Інструменти і прилади використовують для безпосереднього ви­значення вимірюваної величини. Найпоширенішими вимірювальни­ми інструментами є штангенінструменти і мікрометричні вимірюва­льні інструменти. До штангенінструментів належать: штангенцир­кулі для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів; штангенгли­биноміри для вимірювання глибини отворів, пазів; штангенрейсмуси для розмічання і вимірювання висоти виробів.
Усі види штангенінструменту мають штангу і відліковий при­стрій з ноніусом, який дає змогу проводити відлік дробових часток поділок основної шкали. Ноніуси виготовляють з величиною відлі­ку 0,1; 0,05 і 0,02 мм. В основі відліку за ноніусом лежить здатність людського ока точніше визначити ступінь співпадання штрихів двох зімкнутих шкал. Для розрахунку ноніуса потрібно знати дов­жину поділки С основної шкали, величину відліку за ноніусом ос­новної шкали і, модуль ноніуса у, який показує, скільки поділок ос­новної шкали відповідає одній поділці ноніуса.
Число поділок но­ніуса її, довжина поділки в шкали ноніуса і довжина l шкали ноніуса визначається за такими залежностями:


Наприклад: якщо і = 0,1 мм; С = 1 мм; у = 2; то n= 10, в = 1,9 мм, l= 19 мм.
Читаючи показання на штангенінструментах з величиною відлі­ку 0,05 мм, відраховують зліва направо ціле число нульовим штри­хом ноніуса (рис. 22.1); потім знаходять штрих ноніуса, який збіга­ється зі штрихом шкали штанги; далі до найближчої зліва цифри ноніуса (25 або 50, або 75), що позначає соті частки міліметра, до­дають результат множення величини відліку на порядковий номер короткого штриха ноніуса, який збігається зі штрихом штанги (цей номер відраховують від знайденого довгого оцифрованого штриха). Якщо ж із штрихом штанги збігається довгий оцифрований штрих ноніуса, то обмежуються додаванням його величини до цілого чис­ла міліметрів.


Штангенциркулі бувають трьох типів: ШЦ-І, ШЦ-П, ШЦ-НІ. Штангенциркулі типу ШЦ-І (рис.22.2) призначаються для зовніш­ніх і внутрішніх вимірювань і для вимірювання глибин. Вони ма­ють двостороннє розміщення губок для зовнішніх 7 і внутрішніх 1 вимірювань і лінійку 5 для визначення глиби». Точність відліку за ноніусом становить ОД мм.
Штангенциркулі типу ШЦ-П виготовляють з двостороннім роз­міщенням губок і використовують як для вимірювання, так і для розмітки (рис.22.3). Точність відліку за ноніусом становить 0,05 мм і 0,1 мм. Штангенциркулі типу ШЦ-ІІІ випускають з односторонні­ми губками і використовують для зовнішніх і внутрішніх вимірю­вань а точністю відліку за ноніусом 0,05 мм і 0,1 мм (рис. 22.4).


Існують штангенциркулі з цифровим відліком. Такий пристрій спрощує відлік результатів вимірювань і підвищує продуктивність праці контролера.


Штангенглибиномір (рис.22.5) виготовляють таким чином, що торцева поверхня штанги і нижня поверхня основи є робочими поверхнями.
Площа вимірювальної поверхні основи значно більша від вимірювальної поверхні штанги, що забезпечує стійкість штанген­глибиноміра при вимірюванні і можливість його застосування при вимірюванні глибини в отворах і пазах невеликих розмірів.
Випускаються також штангенглибиноміри з цифровим відліком.
Штангенглибиноміри виготовляють з границями вимірювання від 0 до 160, 200, 250, 315, 400, 500мм і з точністю відліку 0,05мм і 0,1 мм.


Штангенрейсмуси (рис.22.6) призначаються для вимірювання ви­сот і розміточних робіт і виготовляються з ціною поділки 0,05 і 0,1 мм. Щоб уникнути помилок при підготовці штангенрейсмуса до вимірювання, потрібно при складанні встановити вимірювальну ніж­ку 2 нижче від губки рамки 4, бо якщо ніжка буде вище від губки ра­мки, помилка дорівнюватиме сумі товщини ніжки і губки рамки.
Граничні похибки штангенінструмента при вимірюванні розмі­рів від 1 до 500 мм становить 60... 300 мкм.
Мікрометричні інструменти (мікрометри, мікрометричні глиби­номіри і нутроміри) широко застосовують в машинобудуванні для вимірювання лінійних розмірів. Вони побудовані на використанні мікрогвинтової пари і перетворення обертального руху у поступа­льний. Ціна поділки мікрометричних інструментів 0,01 мм. У них по дві шкали - поздовжня і колова. На поздовжній шкалі нанесено два ряди штрихів, зсунутих відносно один одного на 0,5 мм. Ціна поділки поздовжньої шкали 0,5 мм, колової - 0,01 мм.


Мікрометри (рис. 22.7) призначаються для зовнішніх вимірю­вань. Спеціальні стабілізатори зусиль у вигляді тріскачки створю­ють вимірювальне зусилля 7±2 Н. Мікрометр складається із скоби 8 із п'яткою 1. У правій частині скоби закріплено стебло 4 з гладким і різьбовим напрямними поясами, які є опорою мікрометричного гвинта 3. На правий кінець гвинта насаджено барабан 5.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.