Книжки по товарознавству

Суть, предмет, об'єкт і завдання метрології

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Слово "метрологія" походить від грецьких слів: metron (міра) і logos (поняття).
Метрологія - наука про вимірювання, яка включає як теоретичні, так і практичні аспекти вимірювань у всіх га­лузях науки і техніки;
Предмет метрології - методи визначення і контролю показників якості, правила, положення та норми, способи досягнення єдності і точності вимірювань, методи повірки мір та вимірювальних приладів, фізичні величини і одиниці вимірювань.
Об'єкт метрології - засоби вимірювань: міри, вимірювальні при­лади, вимірювальні перетворювачі, допоміжні засоби вимірювань, ви­мірювальні установки та вимірювальні системи, еталони.
Завдання метрології. Основними завданнями метрології є: розви­ток загальної теорії вимірювань, встановлення одиниць фізичних ве­личин і узаконення певних одиниць вимірювань, розробка методик вимірювань та засобів вимірювальної техніки, забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, встановлення еталонів одиниць вимі­рювань; проведення регулярної повірки мір та вимірювальних прила­дів, що знаходяться в експлуатації; випробування нових засобів вимі­рювання тощо.
Правові основи метрології. Метрологічна діяльність регламенту­ється такими нормативно-правовими документами:
Закон "Про метрологію та метрологічну діяльність від 11.02.1998 p., який розглядає загальні положення - основні терміни та їх визначення, сферу дії Закону, законодавство про метрологію та мет­рологічну діяльність, державну метрологічну систему, нормативні до­кументи з метрології; одиниці вимірювань, їх відтворення та зберіган­ня, здійснення вимірювань, засоби вимірювальної техніки; застосуван­ня, ввезення, виробництво, ремонт, продаж і прокат засобів вимірюва­льної техніки; метрологічну службу України, її структуру, організацію; державний метрологічний контроль і нагляд, державні випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження їх типів, державну мет­рологічну атестацію засобів вимірювальної техніки, акредитацію на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування за­собів вимірювальної техніки, вимірювань; права і обов'язки державних інспекторів з метрологічного нагляду, права та обов'язки державних повірників; метрологічний контроль і нагляд, що здійснюють метроло­гічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і ор­ганізацій; фінансування метрологічної діяльності.
Закон "Про забезпечення єдності вимірювань' від 01.12.1997 р.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдності вимірювань від 26.04.1993 р.
Наказ Держстандарту України: "Типове положення про держав­ні наукові метрологічні центри Держстандарту України" від 28.05.1999 р.

Ви бачите тільки 43% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.