Книжки по товарознавству

Метрологічна служба і метрологічна система України

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Метрологічна служба України - одна із ланок державного управ­ління, основними завданнями якого є здійснення комплексу заходів з метрологічного забезпечення діяльності підприємств та організацій, з забезпечення єдності і метрологічної точності вимірів, підвищення ефективності виробництва і якості виготовленої продукції.Згідно За­кону про метрологію та метрологічну діяльність, (стаття 11) держав­на метрологічна служба організовує, здійснює та координує діяльність, спрямовану на забезпечення єдності вимірювань в державі, а також здійснює державний метрологічний контроль і нагляд за додержанням вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів України і нор­мативних документів із метрології.
Метрологічна служба - це система спеціально уповно­важених органів, діяльність яких спрямовується на забезпе­чення єдності вимірювань.
(стаття 10 ДКМУ про забезпечення єдності вимірювань)
До Державної метрологічної служби належать: відповідні підроз­діли центрального апарату Держстандарту України; державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління Держстандар­ту України; територіальні органи Держстандарту України в Автоном­ній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та містах обласного підпорядкування; Державна служба єдиного часу і еталон­них частот; Державна служба стандартних зразків складу та властиво­стей речовин і матеріалів; Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.
Державна метрологічна служба й інші державні служби забезпе­чення єдності вимірів (стаття 10 Закону про метрологію та метро­логічну діяльність) перебувають у веденні НОМ і включають держав­ний науковий метрологічний центр та регіональні (територіальні) ор­гани Державної метрологічної служби.
Залежно від функцій, які виконує метрологічна служба та згідно Закону про метрологію та метрологічну діяльність (стаття 11 Закону про метрологію та метрологічну діяльність) Метрологічна служба України складається з Державної метрологічної служби і метрологіч­них служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і орга­нізацій тобто відомчої метрологічної служби. Схема структури метро­логічної служби України наведена на рис. 1.1.1.


До державної служби відносять Держстандарт України, Українсь­кий науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інфор­матики (Укр. НДІССІ), Український науково-виробничий центр стан­дартизації, метрології та сертифікації (Укр. ЦСМ), Територіальні центри Держстандарту України (ТЦДСУ), Виробниче об'єднання "Еталон". Органи Державної метрологічної служби здійснюють дер­жавний метрологічний контроль і нагляд суб'єктів господарювання на закріплених за ними територіях. Державні наукові метрологічні центри несуть відповідальність за створення, удосконалювання, збереження і застосування національних еталонів одиниць величин, а також за роз­робку нормативних документів по забезпеченню єдності вимірів.
До відомчої метрологічної служби відносять службу Головного метролога відомства та метрологічні служби підприємств і організацій.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.