Книжки по товарознавству

Фізичні величини

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Людина у своєму прагненні пізнати фізичні об'єкти - об'єкти пі­знання - виділяє деяку відокремлену кількість властивостей, загальних у якісному відношенні для ряду об'єктів, але індивідуальних для кож­ного з них в кількісному відношенні. Такі властивості отримали назву фізичних величин (ФВ).
Фізичні величини розрізняють в якісному і кількісному відношен­ні. Якісна сторона - визначає вид величини (довжина, маса, теплоєм­кість, вологість, тиск, температура тощо), а кількісна її розмір.
Фізична величина - властивість, спільна в якісному від­ношенні для багатьох фізичних об'єктів і індивідуальна в кількісному відношенні для кожного з них.
Розмір фізичної величини - кількісний склад властивос­ті в даному об'єкті.
Розмір фізичної величини існує об'єктивно, незалежно від того, що ми знаємо про неї. Фізичні величини, як і об'єкти, яким вони прита­манні, існують у часі і просторі. Тому загалом їх розміри, а у вектор­них величинах і напрямки, є функціями часу і координат простору. Якщо розміри скалярних, або розміри і напрямки векторних величин не змінюються то вони звуться сталими (незмінними), якщо зміню­ються, то - змінними величинами.
Значення ФВ - це кількісна оцінка вимірюваної величи­ни, повинна бути не тільки числом, а числом іменованим.
Результат вимірювання повинен бути відображений у визначених одиницях, прийнятих для даної величини. Фізичну величину, якій за визначенням привласнено числове значення, яке дорівнює одиниці, прийнято називати одиницею фізичної величини. Таким чином, зна­чення фізичної величини це її оцінка у вигляді деякого числа. Напри­клад, маса 101 кг, довжина 91 м тощо.
В метрології розрізняють істинне (шукане) і дійсне значення фізи­чних величин. Істинне значення фізичної величини, яке ідеальним чи­ном відображає в якісному і кількісному відношенні відповідну влас­тивість об'єкту, повинно бути вільне від похибок вимірювань. Так як усі фізичні величини знаходяться експериментальним або дослідним шляхом і їх значенню притаманні помилки вимірювань, то істинне значення фізичних величин залишається невідомим.
Значення фізичних величин, що знайдене експериментальним або дослідним шляхом і настільки наближене до істинного значення, що для визначеної мети може бути використано замість нього, носить на­зву дійсного значення фізичних величин. При експериментальних або дослідних вимірюваннях значення фізичних величин, знайдене з допу­стимою по технічним вимогам похибкою, приймається за дійсне зна­чення.
Фізичні величини в залежності від множини розмірів, які вони мо­жуть мати при вимірюваннях у обмеженому діапазоні, діляться на ана­логові (безперервні) та дискретні (квантовані по рівню). Аналогова величина може мати у заданому діапазоні нескінченну множену розмі­рів (така величина практично не змінюється у часі, а якщо змінюється то дуже повільно). Дискретна величина має у заданому діапазоні тіль­ки лічену множину розмірів. Фізична величина, яка перебуває у причинно-наслідкових зв'язках з іншими величинами, є їх функцією, в тому числі функцією часу. Функція часу - це процес, тобто послідовна в часі зміна розміру величини, а також величина окремий випадок процесу.

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.