Книжки по товарознавству

Вимірювання: основні поняття і характеристики

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

В загальному випадку вимірювання фізичних величин представляє собою багатоступеневий процес, складається як із самої процедури виміру, так і ряду підготовчих і заключних процедур, які необхідно виконувати до і після виконання самих вимірів.Процес виміру можли­во розділити на такі етапи:
підготовка і планування вимірів;
виконання вимірів;
обробка і аналіз отриманих даних;
забезпечення єдності вимірів.
До початку вимірювального експерименту необхідно вирішити ряд питань підготовки, планування і організації вимірів основними з яких є: мета і завдання вимірів, наявність інформації про об'єкт (попередні виміри, діапазон та ін.), модель об'єкта і фізичні величини, вимірюва­льні параметри, умови вимірювання і величини, які впливають на хід роботи, похибки вимірів, методики вимірів та ін.
Основні поняття вимірювань:
Вимірювання - це знаходження фізичної величини експеримента­льним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів.
Вимірювальні прилади - це засоби вимірювань, призначені з метою вироблення сигналу вимірюваної інформації у формі, що доступна для безпосереднього сприйняття спостерігачем.
Засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який застосовуєть­ся під час вимірювання і має нормовані метрологічні характеристики.
Засоби вимірювань - це технічні засоби, що використовуються при вимірюваннях і які мають нормовані метрологічні характеристики.
Метод вимірювань - сукупність прийомів використання принципів і засобів вимірювань (метод заміщень, метод збіжності, метод порів­няння з мірою, нульовий метод та ін.).
Методика виконання вимірів — сукупність операцій і правил, ви­конання яких забезпечує одержання результатів вимірів з відомою погрішністю.
Міри - це засоби вимірів у вигляді тіла або влаштування, яке при­значене для відтворення величини одного або декількох розмірів, зна­чення яких відомі з необхідною для вимірів точністю.
Результат вимірювання - значення фізичної величини, знайдене шляхом

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.