Книжки по товарознавству

Забезпечення єдності вимірів

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Єдність вимірів є однією з функцій державного управління, оскі­льки є обов'язковою передумовою ефективного господарювання, тор­гівлі, раціонального використання ресурсів, наукової та інших видів діяльності, а також безпечності продукції для життя і здоров'я людей, її сумісності, взаємозамінності, охорони навколишнього середовища.
Регулювання відносин в області забезпечення єдності вимірів здій­снюється відповідно до національного законодавства держав-учасників Співдружності. Міжпарламентська Асамблея держав-учасників Співдружності, керуючись рішеннями Генеральної Асамб­леї, прийняла Закон про забезпечення єдності вимірів як рекоменда­ційний документ в області забезпечення єдності вимірів в усіх державах-учасниках Співдружності. Якщо міжнародним договором (згідно Закону про забезпечення єдності вимірів, стаття 3) встановлені інші правила, чим ті, котрі утримуються в національному законодавстві в області забезпечення єдності вимірів, то застосовуються правила між­народного договору.
Єдність вимірів являється характеристикою якості вимірів, яка по­лягає в тому, що результати виражаються в законних одиницях, розмі­ри яких рівні розмірам відтворених величин, а похибки результатів вимірів відомі із заданою імовірністю і не виходять за встановлені межі.
Єдність вимірів - це стан вимірювань, за якого їх ре­зультати виражено в прийнятих одиницях і похибки вимірю­вань відомі з заданою імовірністю;
Єдність вимірювань необхідна для того, щоб можна було порівню­вати результати вимірювань, виконаних в різних місцях, в різний час, з використанням різних методів і засобів вимірювань.
Державне керування (Стаття 4 Закону про забезпечення єдності вимірів), діяльністю по забезпеченню єдності вимірів здійснює націо­нальний орган по метрології (НОМ). НОМ затверджує нормативні до­кументи по забезпеченню єдності вимірів, що встановлюють метроло­гічні правила і норми і підмети обов'язковому застосуванню на тери­торії держави. Єдність вимірювань забезпечується системою стандар­тів державної системи вимірювань ДСТУ 2681, ДСТУ 2682, ДСТУ 3231, ДСТУ 3214 тощо.
Основні терміни і їх визначення. Основні визначення термінів наведені в Декреті KM про забезпечення єдності вимірювань (Cm. 1) та в ДСТУ 2681-94 "Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення":
державний еталон - первинний або спеціальний еталон, офіційно затверджений як вихідний для країни;
засіб вимірювань - технічний засіб, що використовується для ви­мірювань і має нормовані метрологічні властивості;
калібрування засобів вимірювань - сукупність операцій, що вико­нуються з метою визначення дійсних значень метрологічних характе­ристик і придатності засобів вимірювань до застосування;
повірка засобів вимірювань - визначення спеціально уповноваже­ним метрологічним органом похибок засобів вимірювань і встанов­лення їх придатності до застосування;

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.