Книжки по товарознавству

Поняття про похибки вимірювань, класифікація похибок

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Похибка вимірювання - це відхилення результату вимі­рювання від істинного значення вимірювальної величини. Причин, що призводять до появи похибок при вимірюваннях, над­звичайно багато. Вони зумовлені: недостатнім знанням властивостей досліджуваного об'єкта; недосконалістю методів та засобів вимірю­вань, властивістю вимірювального об'єкта; динамічними умовами ви­мірів; похибкою шкали; округленням результатів вимірювання впли­вом навколишнього середовища тощо.
Звичайно, одним з основних завдань при проведенні будь-якого вимірювання є виявлення та усу­нення причин та завад, що призводять до появи похибок. Аналізуючи причини виникнення похибок, необхідно виділяти ті, які найбільш істотно впливають на результат вимірів.
В залежності від причин всі похибки розподілені на групи. Класи­фікація похибок вимірів наведена на рис. 1.3.1.


Похибки методу вимірювання - спричинені недосконалістю цьо­го методу, а також недостатністю обґрунтування С його теорії, засто­суванням наближених формул для спрощення розрахунків тощо.
Інструментальні похибки - складова похибок вимірювання - зу­мовлена недосконалістю засобів вимірювальної техніки. Ця похибка також може бути обумовлена конструктивними та технологічними недоліками. Наприклад, через неточність виготовлення та нестабільно­сті елементів засобів вимірювальної техніки, неправильне градуюван­ня шкали приладу тощо.
Суб'єктивні (особисті) похибки - як правило, є наслідком особи­стих властивостей спостерігача (експериментатора), які зумовлені осо­бливостями його організму (недосконалість зору, втомленість тощо).
Основна похибка - похибка, яка виникає за нормальних умов застосу­вання засобів вимірювальної техніки. Ця похибка нормується і вказується у відповідних документах (технічному паспорті, формулярі).
Додаткова похибка - обумовлюється відхиленням однієї чи декі­лькох впливових величин (температури, тиску, вологості тощо) від нормального значення. Значення додаткової похибки, як і основної, нормується і вказується у відповідних технічних документах.

Ви бачите тільки 42% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.