Книжки по товарознавству

Попередня обробка результатів вимірювань

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Обробка результатів вимірювань полягає в обчисленні найвірогід­нішого значення вимірюваної фізичної величини. Для аналізу величин, що мають випадковий характер (випадкові похибки), обробка резуль­татів вимірювання ґрунтується на методах теорії ймовірності і матема­тичної статистики. Оскільки випадкова похибка є складовою частиною загальної похибки, до складу якої ще входить систематична складова похибок результатів вимірювань, то спочатку необхідно виявити й усунути систематичні похибки.
Способи виявлення і усунення систематичних похибок. Систе­матична складова похибки залишається постійною або закономірно змінюється за повторних вимірювань однієї й тієї ж фізичної величи­ни, наприклад, постійна похибка через неправильне градуювання шка­ли відліку вимірювального приладу; похибка, що закономірно зміню­ється, наприклад, за рахунок розрядки елементів живлення приладу вимірювання тощо. Характеристику якості вимірювань, що відображує наближеність до нуля систематичної складової похибки вимірювання, називають правильністю вимірювання.
Усунути систематичні похибки можна за рахунок введення попра­вок, які чисельно дорівнюють значенню абсолютної систематичної похибки, але протилежні їй за знаком:


Поправка - це значення величини, що алгебраїчно дода­ється до результату вимірювання для вилучення система­тичної похибки.
Інструментальну систематичну похибку можна виявити перевір­кою засобу вимірювання за допомогою зразкового, що має вищу точ­ність. Значення абсолютної похибки Ах вимірювального приладу об­числюють за виразом:

де Хн - показник приладу, що перевіряється; Хд - дійсне значення вимірювальної величини, що встановлене за допомогою зразкового ви­мірювального приладу, у якого клас точності має бути значно вищий за робочий.
Для різних точок (поділок) шкали приладу, що перевіряється, складають таблицю поправок, за допомогою яких виключають інстру­ментальні систематичні похибки.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.