Книжки по товарознавству

Суть, принципи, мета і завдання стандартизації

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Згідно із міжнародного стандарту ISO/IES: "Стандартизація - дія­льність, яка спрямована на досягнення оптимального ступеня впоряд­кування у певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багатократного використання у відношенні реально існуючих або перспективних завдань".
Предмет стандартизації - технічне законодавство та норма­тивні документи регламентації процесів, методів, способів, правил життєдіяльності людини.
Суб'єкти стандартизації. Законодавством України встановлено такі суб'єкти стандартизації:
• центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації;
• центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації;
• рада стандартизації;
• технічні комітети стандартизації;
• інші суб'єкти, що займаються стандартизацією.
За поданням центрального органу виконавчої влади у сфері стан­дартизації Кабінет Міністрів України уповноважує центральний орган виконавчої влади у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів (далі — Держбуд України) організувати, розробляти, схва­лювати, приймати, переглядати, змінювати та визнавати такими, що втратили чинність, національні стандарти у галузі будівництва та про­мисловості будівельних матеріалів.
Повноваження та функції суб'єктів стандартизації встановлю­ють законодавством, положеннями та статутними документами цих суб'єктів.
Об'єкти стандартизації це — продукція, процеси та послу­ги, зокрема матеріали, їхні складники, устаткування, системи, їхня сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність. Найважливіші об'єкти стандартизації такі:
♦ організаційно-методичні та загально технічні об'єкти, зок­рема:
♦ організація провадження робіт зі стандартизації;
♦ термінологічні системи різних галузей знань та діяльності;
♦ класифікація та кодування інформації;
♦ методи випробовування (аналізування), системи та методи забез­печування якості, контролювання якості та керування якістю;
♦ метрологічне забезпечення (захист громадян і національної еко­номіки від наслідків недостовірних результатів вимірювання);
♦ системи фізичних величин та одиниць вимірювання; стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;
♦ системи технічної та іншої документації загального застосову­вання;
♦ умовні познаки, зокрема, графічні та їхні системи, розмірні гео­метричні системи (допуски, посадки, геометрія поверхні тощо) та їх контролювання;
♦ інформаційні технології, зокрема, програмні та технічні засоби інформаційних систем загальної визначеності;
♦ продукція, призначена для використовування у різних ви­дах економічної діяльності, продукція для державних закупівель та широкого вжитку;
♦ системи та господарські об'єкти, які мають важливе зна­чення та їхні складники, зокрема транспорт, зв'язок, енергосистема, використання природних ресурсів тощо;
♦ вимоги щодо захисту прав споживачів, охорони праці, ер­гономіки, технічної естетики, охорони навколишнього природного середовища;
♦ будівельні матеріали, процеси, типові деталі та будинки, системи функціонального забезпечення будинків, складні будівельні споруди та методи контролю у будівництві;
♦ потреби оборони, мобілізаційної готовності та державної безпеки.

Ви бачите тільки 44% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.