Книжки по товарознавству

Організація робіт з стандартизації

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Керують та координують діяльністю у сфері стандартизації центральні органи виконавчої влади в межах їхньої компетенції та в закріплених сферах діяльності.
Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації у ме­жах своїх повноважень:
забезпечує здійснювання державної політики у сфері стандар­тизації;
вживає заходів щодо гармонізування розроблюваних націона­льних стандартів з відповідними міжнародними (регіональними) стан­дартами;
бере участь у розробленні й узгодженні технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;
установлює правила стосовно того, як треба розробляти, схва­лювати, приймати, переглядати, змінювати та скасовувати чинність національних НД, як їх позначати, класифікувати за видами та іншими ознаками кодування та реєстрації;
вживає заходів щодо виконування зобов'язань, зумовлених участю в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;
співпрацює у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;
формує програму робіт зі стандартизації та координує її вико­нування;
вирішує питання щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та поря­док створювання;
організує створення та ведення Національного фонду норма­тивних документів і Національного центру міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO;
організує надавання інформаційних послуг з питань стандар­тизації.
Суб'єкти стандартизації, які керують галузями (підгалузями) розробляють, приймають, змінюють та скасовують стандарти органі­зацій. Роботи зі стандартизації стосовно інформації, яка має обмеже­ний доступ, виконують відповідно до Закону України «Про державну таємницю».
На технічні комітети покладено функції розробляти, розглядати та погоджувати міжнародні (регіональні)та національні НД.
Роботи зі стандартизації в галузі будівництва організує Мінбудархітектури України.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.