Книжки по товарознавству

Нормативні документи і порядок їх розроблення

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Нормативний документ - документ, що встановлює правила, зага­льні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів. Існує багато видів нормативних документів, які розподі­ляють відповідно до специфіки об'єктів і аспектів стандартизації.
Залежно від об'єкта стандартизації, положень, які містить документ, та процедур надавання йому чинності, розрізняють такі но­рмативні документи:
стандарти;
У кодекси усталеної практики (настанови, правила, зводи правил, державні класифікатори, каталоги тощо);
технічні умови.
Настанова, звід правил (правила) - нормативний документ, що рекомендує практичні прийоми чи методи проектування, виготовлен­ня, монтажу, експлуатації або утилізації обладнання, конструкцій чи виробів.
Регламент - прийнятий органом влади нормативний документ, що передбачає обов'язковість правових положень
Технічний регламент - регламент, що містить технічні вимоги або безпосередньо, або через посилання на стандарт, технічні умови, настанову чи їхній зміст. Примітка, Технічний регламент може бути доповнений технічною настановою, яка означує способи дотримання вимог регламенту, тобто вичерпним положенням.
Технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати виріб, процес чи послуга.
Класифікатор - документ, в якому відповідно до прийнятих ознак класифікації та методів кодування об'єкти класифікації розподі­лено на угруповання і цим угрупованням надано коди.
Каталог - систематичний звід, перелік будь-яких об'єктів, який дає змогу віднайти кожен об'єкт і певну ознаку відповідно до прийня­тих правил його укладання. Каталог може містити характеристики, показники та інші дані щодо об'єктів, внесених до каталогу.
Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови мають чинність відповідно до рівнів суб'єктів стандартизації, установлених законодавством. Національні стандарти, кодекси усталеної практики та державні класифікатори застосовують на добровільних засадах, якщо інше не встановлено законодавством. Порядок стосовно того, як застосовувати стандарти для забезпечення потреб оборони України визна­чає Міністерство оборони України відповідно до покладених на нього функцій.
Порядок стосовно того, як розробляти та застосовувати стан­дарти для забезпечення потреб державної безпеки та мобілізаційної готовності визначають центральні органи виконавчої влади відповідно до покладених на них функцій.
Залежно від специфіки об'єкта cmандартизаціївстановлено такі види стандартів:
засадничі (організаційно-методичні, загально технічні та термінологічні);
на методи (методики) випробовування (вимірювання, аналізування, контролювання);
на продукцію;
на процеси;
на послуги;
на сумісність продукції, послуг чи систем у їхньому спі­льному використовуванні;
загальних технічних вимог.
Згідно з рівнями суб'єктів стандартизації в Україні розрізняють такі НД:
національні;
організацій.
НД національного рівня розробляють на об'єкти стандартизації державного значення та приймають на засадах консенсусу.
Міжнародні та регіональні документи у сфері стандартизації при­ймають на засадах пріоритетності та переважно через НД національно­го рівня. Прийняті установленим порядком міжнародні та регіональні документи це - складники чинного Національного фонду нормативних документів.
У сферах, де об'єкти стандартизації швидко змінюються або за по­треби накопичення досвіду використовування виробу чи стандарту, щоб випробувати положення стандарту чи обґрунтувати вибір із мож­ливих запропонованих альтернатив певних положень, розробляють пробні стандарти.

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.