Книжки по товарознавству

Зміст стандартів та технічних умов

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Зміст основоположних стандартів
1. Основоположні організаційно-методичні стандарти встановлю­ють:
визначеність, завдання, класифікаційні структури різноманітних об'єктів стандартизації;
загальні організаційно-технічні положення щодо провадження робіт у певній сфері діяльності тощо;
правила, як розробляти, схвалювати та впроваджувати нормативні документи і технічну документацію (конструкторську, технологічну, про­ектну, програмну тощо);
правила запроваджування продукції у виробництво.
2. Основоположні загально-технічні стандарти встановлюють:
науково-технічні терміни та визначення позначених ними понять, часто вживані в науці, техніці, промисловості й сільському господарстві, будівництві, на транспорті, у закладах культури, охорони здоров'я, охо­рони праці та в інших сферах національної економіки;
умовні познаки (назви, коди, позначки тощо) для різних об'єктів стандартизації, їхні цифрові, літерно-цифрові познаки, зокрема познаки фізичних величин (українськими, латинськими, грецькими літерами) та їхню розмірність, замінні написи (або піктограми позначки) тощо;
правила, як будувати, викладати, оформлювати різні види доку­ментів (нормативні, конструкторські, будівельні, проектні, технологічні, експлуатаційні, ремонтні, організаційно-розпорядчі, комп'ютерно-програмні тощо) та вимоги до їхнього змісту;
загально технічні величини, вимоги та норми, необхідні для техні­чного, зокрема метрологічного, забезпечення процесів виробництва:
Зміст стандартів на терміни та визначення понять - згідно з ДСТУ 3966. Якщо впроваджують міжнародний стандарт на терміни без націона­льних доповнень зі ступенем відповідності «Ідентичний» (ГОТ), йому да­ють назву «Словник термінів».
Зміст стандартів на продукцію, послуги
На продукцію, послуги залежно від їхніх особливостей розробляють стандарти таких видів, які містять відповідні групи положень чи вимог:
> класифікація;
> основні параметри і (або) розміри;
> загальні технічні вимоги;
> вимоги безпеки;
> вимоги охорони довкілля;
> маркування;
> пакування;
> правила транспортування та зберігання;
> методи контролювання;
> правила приймання;
> правила експлуатування, ремонту, утилізації;
Коли стандарт об'єднує декілька з цих груп вимог, то такий вид стан­дарту може мати, наприклад, назву:
• «Класифікація, основні параметри і (або) розміри»;
• «Класифікація й загальні технічні вимоги»;
• «Загальні технічні вимоги та методи випробовування» тощо. Якщо об'єднаний стандарт містить положення всіх наведених вище груп вимог, йому дають назву «Загальні технічні умови» (для групи од­норідної продукції чи послуг) або «Технічні умови» (для однорідної про­дукції чи послуг). У стандарті, який об'єднує кілька груп вимог, поло­ження, що стосуються однієї групи, викладають здебільшого в одному розділі. Номенклатуру структурних елементів, зміст і назву цих елементів конкретного стандарту визначають відповідно до особливостей продукції (послуг) і характеру вимог, які до них ставлять. Деякі групи положень чи вимог, за потреби, дозволено випускати.
Стандарти на продукцію, виготовляння і використовування якої можуть зашкодити здоров'ю, майну громадян чи природному довкіллю, повинні обов'язково мати розділи «Вимоги безпеки» і «Вимоги охорони навко­лишнього довкілля».
Зміст стандартів на методи контролювання Методи контролювання (випробовування, вимірювання, аналізуван­ня тощо), які встановлюють у стандартах на продукцію і (або) у стандартах на методи контролювання, повинні забезпечувати об'єктивне переві­рення всіх обов'язкових вимог до якості продукції, які встановлено в стан­дартах на неї.
Вони повинні бути об'єктивні, чітко сформульовані, точні і забезпечувати послідовні й відтворні результати. Для кожного методу, залежно від специфіки проведення контролювання, установлюють:

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.