Книжки по товарознавству

Комплекси стандартів та нормоконтроль технічної до­кументації

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Загально-технічні та організаційно-методичні стандарти, як прави­ло, об'єднують в комплекси (системи) стандартів для нормативного забезпечення рішень технічних і соціально-економічних завдань в пев­ній галузі діяльності. Зараз діє понад 40 таких міждержавних систем, які забезпечують організацію виробництва високоякісної продукції. Найважливіші з них розглянуті нижче.
Національна система стандартизації. В Україні розроблено перші дев'ять стандартів національної системи стандартизації - ДСТУ 1.0-2003, ДСТУ 1.2-2001 ДСТУ 13:2004, ДСТУ 1.5-2003, ДСТУ 1.6:2004, ДСТУ 1.7-2001, ДСТУ 1.11:2004, ДСТУ 1.12:2004, ДСТУ 1.13-2001. Стан­дарти національної системи стандартизації позначаються перед номе­ром стандарту цифрою 1. державної
Єдина система конструкторської документації (ЄСКД). Це си­стема постійно діючих технічних і організаційних вимог, що забезпе­чують взаємний обмін конструкторською документацією без її пере­оформлення між країнами СНД, галузями промисловості і окремими підприємствами, розширення уніфікації продукції при конструкторсь­кій розробці, спрощення форми документів і скорочення їх номенкла­тури, а також єдність графічних зображень; механізовану і автомати­зовану розробку документів і, найголовніше, готовність промисловості до організації виробництва будь-якого виробу на якому завгодно під­приємстві в найкоротший термін. Стандарти системи ССКД познача­ються перед номером стандарту цифрою 2. Наприклад: ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система кон­структорской документации. Общие требования к текстовым докумен­там. ГОСТ 2.114-95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Технические условия. ГОСТ 2.503-90. Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений.
Єдина система технологічної документації (ЄСТД). Ця система встановлює обов'язковий порядок розробки, оформлення і збереження всіх видів технологічної документації на машино- і приладобудівних підприємствах країни для виготовлення, транспортування, встанов­лення і ремонту виробів цих підприємств. На основі технологічної до­кументації здійснюють планування, підготовку і організацію виробни­цтва, встановлюють зв'язки між відділами і цехами підприємства, а також між виконавцями (конструктором, технологом, майстром, робі­тником). Єдині правила розробки, оформлення і збереження техноло­гічної документації дозволяють використовувати прогресивні способи машинної її обробки і полегшують передачу документації на інші під­приємства. Стандарти ССТД позначаються перед номером стандарту цифрою 3.
Державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСВ). Ця система відіграє в наш час особливу роль. В сучасній промисловості затрати праці на виконання вимірювань складають в середньому 10% загальних затрат праці на всіх стадіях створення і експлуатації проду­кції, а в окремих галузях промисловості досягають 50—60% (електро­нна, радіотехнічна та інші).

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.