Книжки по товарознавству

Система засадних основоположних стандартів

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Призначеність розроблення комплексу засадних стандартів -установити вимоги до національної стандартизації та правил її функціонування. Основні завдання комплексу засадних стандартів національної стандартизації: розроблення засадних та організа­ційно-методичних стандартів національної стандартизації з огляду на прийняття Закону України «Про стандартизацію», нові докуме­нти міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації; сприяння впроваджуванню міжнародних та європейських стандар­тів; уточнення та подання докладніше правил стосовно того, як треба розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та скасовувати національні стандарти, забезпечивши відповідність цих правил «Кодексові усталеної практики щодо розроблення, за­твердження і застосування стандартів», «Угоді про технічні бар'є­ри в торгівлі (Угода ТБТ) Світової організації торгівлі (СОТ)» та ISO/IEC Guide 59 «Кодексові усталених правил стандартизації»; врахування вимог директив Європейського Союзу 98/34/ЕС (з до­повненнями та змінами, установленими директивою 98/48/ЕС) «Про процедуру інформування щодо стандартів і технічних регламентів, а також регламентів, що стосуються послуг в інформа­ційному суспільстві».
Зміст основоположних стандартів. Система основополож­них стандартів розглядає порядок розроблення, узгодження, за­твердження, розповсюдження, перевірки, перегляду, зміни та ска­сування стандартів.
Основоположні організаційно-методичні стандарти встанов­люють: визначеність, завдання, класифікаційні структури різноманітних об'єктів стандартизації; загальні організаційно-технічні положення щодо провадження робіт у певній сфері діяльності тощо; правила, як розробля­ти, схвалювати та впроваджувати нормативні документи і технічну доку­ментацію (конструкторську, технологічну, проектну, програмну тощо); правила запроваджування продукції у виробництво.
Основоположні загально-технічні стандарти встановлюють: науково-технічні терміни та визначення позначених ними понять, часто вживані в науці, техніці, промисловості й сільському господарстві, будів­ництві, на транспорті, у закладах культури, охорони здоров'я, охорони праці та в інших сферах національної економіки; умовні познаки (назви, коди, позначки тощо) для різних об'єктів стандартизації, їхні цифрові, літерно-цифрові познаки, зокрема познаки фізичних величин (українсь­кими, латинськими, грецькими літерами) та їхню розмірність, замінні написи (або піктограми! позначки) тощо; правила, як будувати, виклада­ти, оформлювати різні види документів (нормативні, конструкторські, будівельні, проектні, технологічні, експлуатаційні, ремонтні, організацій­но-розпорядчі, комп'ютерно-програмні тощо) та вимоги до їхнього зміс­ту; загально технічні величини, вимоги та норми, необхідні для технічно­го, зокрема метрологічного, забезпечення процесів виробництва.
Зміст стандартів на терміни та визначення понять - згідно з ДСТУ 3966. Якщо впроваджують міжнародний стандарт на терміни без національних доповнень зі ступенем відповідності «Ідентичний» (ГОТ), йому дають назву «Словник термінів».
Система основоположних стандартів:

Ви бачите тільки 33% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.