Книжки по товарознавству

Система стандартів з якості

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

В умовах ринкової економіки перевагу одержують стандарти з управління якістю, які орієнтують усі підрозділи організацій на якість з кінцевою метою забезпечення права споживача на безпеку товарів.
Якість - пріоритет номер один. Якість - це сукупність характерис­тик об'єкту, які стосуються його здатності задовольняти установлені і передбачені потреби. Право споживача на безпеку товарів (робіт, по­слуг) гарантується Законом України, Про захист прав споживача" (cm. 16 і cm. 17).
Система якості - це сукупність організаційної структу­ри, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю.
Якість продукції - це рівень відповідності сукупності тех­нічних, експлуатаційних, економічних, естетичних та інших параметрів продукту рівню потреб суспільства, тобто рі­вень її (продукції) корисних для суспільства властивостей. Основними властивостями якості продукції в галузі захисту до­вкілля є безпека і екологічність продукції.
Екологічність продукції- це властивість рівня якості кон­кретної продукції, яка полягає у спроможності бути викори­станою за функціональним призначенням, не завдавши непри­пустимо негативного впливу на якість навколишнього середо­вища.
Система стандартів з якості
ДСТУ 2925- 94 Якість продукції. Оцінювання якості.
Терміни та визначення. ДСТУ 3514-97 Статистичні методи контролю та
Регулювання. Терміни та визначення
ДСТУ ISO 9000-2001 Система управління якістю. Основні положення ISO 9000:2000 та словник.
ДСТУ ISO 9001 -2001 Система управління якістю. Вимоги. ДСТУ ISO 9002-95 Модель забезпечення якості в процесі вироб­ництва, монтажу та обслуговування.
ДСТУ ISO 9003-95 Модель забезпечення якості в процесі контролю
готової продукції та її випробувань.
ДСТУ ISO 9004-2001 Система управління якістю. Настанови ISO 9004:2000 щодо поліпшення діяльності.
ДСТУ ISO 10011-1-97 Настанови з перевірки систем якості, ч.і.
Перевірка. ДСТУ ISO 10011-2-97 Настанови з перевірки систем якості. ч.2.
Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з перевірки системи якості. ДСТУ ISO 10011-3-97 Настанови з перевірки систем якості. ч.З.
Керування програмами перевірки.
ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения. Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкриття теми.

Ви бачите тільки 21% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.