Книжки по товарознавству

Система стандартів з управління навколишнім сере­довищем

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Навколишнє середовище - середовище, в якому фун­кціонує організація, включаючи повітря, воду, грунт, при­родні ресурси, флору, фауну, людей, а також: взаємозв'яз­ки між ними. (заДСТУІБО 14001).
Система управління навколишнім середовищем є суттєво важливою для забезпеченню спроможності організацій визначати свої екологічні цілі та досягати їх, а також для забезпечення постійної відповідності діяльнос­ті, продукції чи послуг національним та міжнародним вимогам. Система управління навколишнім середовищем є невід'ємною частиною системи загального управління в межах організації. Структура, обов'язки, досвід, технічні правила, методики, процеси і ресурси для реалізації екологічної політики, цілей та завдань повинні бути скоординовані із зусиллями в інших сферах (наприклад, стосовно управління процесами чи виробницт­вом, управління фінансами, забезпечення якості, техніки безпеки та охо­рони здоров'я на робочих місцях).
До головних принципів системи управління навколишнім середо­вищем, належать такі:
♦ визнання того, що управління навкошнім середовищем є од­ним з найвищих пріоритетів;
♦ ідентифікація відповідних законодавчих вимог і екологічних ас­пектів, пов'язаних із діяльністю організації, її продукцією чи послуга­ми;
♦ сприяння плануванню природоохоронних заходів на всіх стадіях життєвого циклу продукції чи процесу;
♦ оцінювання відповідності екологічних характеристик функціо­нування організації її екологічній політиці, цілям та завданням і пошук шляхів їх поліпшення;
♦ впровадження процесу управління для удосконалення системи та поліпшення пов'язаних з цим екологічних характеристик функціону­вання.
Управління навколишнім середовищем регламентується стандар­тами ISO серія 14000: ISO 14001, ISO 14004, ISO 14011, ISO 14012, ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.