Книжки по товарознавству

Система стандартів з якості об'єктів природного се­редовища.

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Ця система стандартів встановлює правила визначання забруд­нюючих речовин, методи відбору проб, апаратуру і реактиви, прилади для вимірювання параметрів середовища, проведення аналізу, оброб­ку результатів та документацію для реєстрації результатів; встанов­лює терміни, характеристики і настанови щодо вимірювання якості пові­тря, води, грунтів; розроблює правила і вимоги щодо якості, розглядає якість взагалі, атмосферу довкілля, повітря всередині приміщення, атмосферу робочої зони, викиди стаціонарних джерел і викиди двигунів транспортних засобів; досліджує фізичні і біологічні властивості води; хімічні характеристики ґрунтів, фізичні, біологічні і гідрологіч­ні властивості ґрунтів.
Стандарти з якості атмосфери
Якість атмосфери - це сукупність властивостей атмосфери, по визначенню ступеню впливу фізичних, хі­мічних та біологічних факторів на людей, рослинний і тваринний світ, а також: на матеріали, конструкції і до­вкілля в цілому.
Атмосферне повітря лише умовно можна вважати невичерпним природним ресурсом. Річ у тім, що повітря необхідне тільки певної якості, а під впливом антропогенної діяльності хімічний склад та фізи­чні властивості повітря дедалі погіршуються. На Землі вже практично не залишилося місця, де б повітря зберегло свої початкові чистоту та якість, а в деяких промислових зонах стан атмосфери вже просто загрозливий для навколишнього середовища.
Забруднення атмосфери відбувається, як природним так й ан­тропогенним шляхами. Природне забруднення атмосфери відбувається за рахунок надходження до неї вулканічного газу, природного пилу, спорів грибів, різних мікроорганізмів, пилок рослин тощо. Антропо­генне забруднення атмосфери - це наслідок не продуманої виробничої діяльності людини. Взагалі, забрудненістю атмосфери називають не­сприятливі зміни стану атмосферного повітря, цілком або частково зумовлені діяльністю людини, ін. Шкідливі речовини, що потрапляють в атмосферу від промислових і сільськогосподарських підприємств, енергетичних установок, транспортних засобів, розчиняються у повітрі та переносяться рухомими потоками повітря на великі відстані. Розсі­ювання забруднень призводить до зниження концентрації шкідливих речовин у зонах їх викиду та до одночасного збільшення площ із за­брудненим повітрям.
Найбільшими джерелами забруднення атмосферного повітря є крупні промислові підприємства, особливо металургійні, хімічні і наф­тохімічні, будівельних матеріалів, електростанції, котельні, тобто ті галузі економіки, де використовується величезна кількість палива. Значні обсяги забруднюючих речовин надходять у атмосферне повітря і від діяльності транспортних засобів.
Якість атмосфери регламентується за стандартами в яких розгля­даються показники якості атмосферного повітря за станом забруднен­ня, правила контролю якості повітря населених пунктів, та ін.
Система стандартів з якості атмосферного повітря Державні і міжнародні
ДСТУ ISO 4226:2004 Якість повітря. Загальні положення. Одиниці
ISO 4226:1993 вимірювання.
ДСТУ ISO 6879-2003 Якість повітря. Характеристики і настанови щодо
ISO 6879:1995 вимірювання якості повітря.
ДСТУ ISO 7168-1 -2003 Якість повітря. Обмін даними. Частина 1.
ISO 7168-1:1999 Загальний формат даних
ДСТУ ISO 7168-2-2003 Якість повітря. Обмін даними. Частина 2.
ISO 7168-2-1999 Стислий формат даних.
ДСТУ ISO 7708-2003 Визначення розміру фракцій під час відбирання
ISO 7708:1995 проб частинок, які впливають на здоров'я людини.
ISO 1000:1992 Одиниці СІ, рекомендації по використанню.
ISO 3534-1:1993 Статистичні дані. Глосарій та символи. 4.1.
Вірогідність та загальні статистичні терміни. Міждержавні і європейські ГОСТ 17.2.1.01-76. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. ГОСТ 17.2.1.03-84 Атмосфера. Термины и определения контроля
Загрязнения. ГОСТ 17.2.1.04-77 Источники и метеорологические факторы загрязнения. Термины и определения.
ГОСТ 17.2.3.01-86 Атмосфера. Правила контроля качества воздуха
СТ СЭВ 1925-79 населенных пунктов.
ГОСТ 17.2.3.02-78 Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. ГОСТ 30494-96 Параметры микроклимата в помещениях.
Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкриття теми.
Терміни й показники якості повітря згідно із ГОСТ 17.2.1.03. Стандарт розглядає терміни й визначення контролю забруднення, по­казники якості атмосферного повітря за станом забруднення: по­казник забруднення, єдиний показник, комплексний показник за­бруднення, середній рівень забруднення по містах, галузях проми­словості, концентрація домішок в атмосфері, приземна концентра­ція домішок, разова, максимальна, середньодобова концентрація домішок в атмосфері, середньомісячна, середньорічна, фонова концентрація домішок в атмосфері, орієнтовний безпечний рівень забруднюючої атмосферу речовини.
Характеристики і настанови щодо вимірювання якості повіт­ря згідно із ДСТУ ISO 6879, ISO 6879 і ISO 3534-1. Стандарти визна­чають умови та використовувані характеристики, що стосуються ме­тодів визначання якості повітря. Величини робочих характеристик визначені згідно з пов'язаними серіями методів випробовування, при­значених для того, щоб визначити, наскільки відповідний метод оці­нювання якості повітря підходить у конкретному випадку.
Зміст ста­ндартів: Для визначання робочих характеристик використовують три терміни, що є базовими в процесі вимірювання, а саме: величина, що характеризує якість повітря, вихідний сигнал і виміряне значення. На­станови: показник якості повітря, проба повітря, нульовий показ, від­мова, системи, вимірний складник, виміряне значення, вихідний сиг­нал, еталонний матеріал. Робочі характеристики: точність, відхилю, калібрувальна функція, межа вирішення, межа чутливості, стабіль­ність, період роботи, строк роботи, точність, повторність тощо. Клю­чові слова: повітря, якість, вимірювання, характеристика, виконування, визначання, словник.
Одиниці вимірювання якості повітря згідно із ДСТУ ISO 4226, ISO 4226 і ISO 1000 визначають одиниці та символи, які застосовують під час підготовки результатів дослідження якості повітря з посилан­ням на Міжнародної системи одиниць - Одиниці СІ та рекомендації по використовуванню десятинних кратних та дольних від них та деяких інших одиниць. Зміст стандартів: розглядаються основні одиниці вимірювання речовин: для газів та пару за показниками - об'ємної долі і масової концентрації основних компонентів, газоподібних за­бруднювальних речовин; для часток за показниками - масової конце­нтрації завислих речовин, розміру часток, атмосферного пилу, біологі­чних, мікробіологічних та інших завислих речовин; для одиниць вимі­рювання стану газу за показниками - термодинамічної температури, тиску, відносної вологості; для метеорологічних показників - швидко­сті і напрямку вітру, інтенсивності опадів, освітлення, атмосферного тиску.
Правила контролю якості повітря населених пунктів згідно із ГОСТ 17.2.3.01 і СТ СЭВ 1925. Стандарти встановлюють правила контролю якості повітря населених пунктів - якості повітря селіте-бних територій існуючих населених пунктів і які тільки забудову­ються. Зміст стандарту, організація контролю встановлення трьох категорій постів спостереження за забрудненням атмосфери: стаці­онарний, маршрутний, пересувний (під факельний); розміщення і кількість постів спостереження, програма і терміни спостереження; відбір проб, характеристика забруднення атмосфери — концентра­ція домішок (разова, середньодобова, середньомісячна, середньорі­чна), правила їх розрахунку
Стандарти з якості водних об'єктів
Якість води - це характеристика її складу і властивос­тей, яка визначає придатність для конкретних видів вико­ристання.
Згідно з водним кодексом України, оцінювання якості води здійс­нюється на основі нормативів екологічної безпеки водокористування та екологічних нормативів водних об'єктів. Чинні нормативи дають змогу оцінювати якість води, яку використовують комунально-побутового, господарсько-питного і рибогосподарського використан­ня. Забезпечення належної кількості та якості води є однією з най­більш вважливих проблем і має глобальне значення.
Якість водних об'єктів - це сукупність властивостей води по визначенню ступеня впливу фізико-хімічних та біо­логічних факторів на людей, рослинний і тваринний світ та довкілля в цілому.
Регламентується за стандартами в яких розглядаються основні те­рміни та визначання, правила контролю якості води водойм і водотоків, правила вибору, оцінка якості джерел центрального господарсько-питного водопостачання, гігієнічні вимоги і контроль за якістю питної води, правила контролю якості морських вод та ін.
Серед забруднень розрізняють фізичне, хімічне, біологічне й теп­лове:
Фізичне забруднення води відбувається внаслідок накопичення в ній нерозчинних домішок - піску, глини, мулу в результаті змивання дощовими водами з розорених ділянок (полів), надходження суспензій з підприємств гірничодобувної промисловості, потрапляння пилу, що переноситься вітром в суху погоду тощо.;
Хімічне забруднення води відбувається через надходження у во­дойми зі стічними водами різних шкідливих домішок неорганічного (кислоти, луги, мінеральні солі, мінеральні добрива) та органічного (нафта й нафтопродукти, миючі засоби, органічні добрива тощо) скла­ду. Шкідлива дія токсичних речовин, що потрапляють у водойми, по­силюється за рахунок так званого кумулятивного ефекту (прогресуюче збільшення вмісту шкідливих сполук у кожній наступній ланці трофі­чного ланцюга);
Біологічне забруднення водойм полягає у надходженні до них із стічними водами різних мікроорганізмів (бактерій, вірусів), спор гри­бів, яєць гельмінтів і т.д., багато з яких є хвороботворними для люди­ни, тварин і рослин. Серед біологічних забруднювачів перше місце посідають комунально-побутові стоки, а також стоки м'ясокомбінатів, підприємств з обробки шкір, деревообробних комбінатів;

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.