Книжки по товарознавству

Стандартизація професійної безпеки та промислової гігієни

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

В умовах бурхливого розвитку науково-технічного прогресу всі промислові підприємства представляють потенційну небезпеку для персоналу, населення та навколишнього середовища.
Небезпека - сукупність факторів, пов'язана з експлуатацією промислового підприємства, що діє постійно або виникає внаслідок певної ініціюючої події чи певного збігу обставин, що чинять (зда­тні чинити) негативний вплив на реципієнтів.
Безпека - відсутність неприпустимого ризику, пов'яза­ного з можливістю завдавання будь-якої шкоди.. Властивість підприємства за нормальної експлуатації та в разі аварії обмежувати вплив джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище встановленими межами називають безпечніс­тю промислового підприємства.
Безпека і захист довкілля, праці та життєдіяльності населення регла­ментується санітарними правилами і нормативами - ДСН 3.3.6.037-99, ДСН 3.3.6.039-99, СНІП № 2971-84, СанПін № 5804-91, НРБУ-97,
ДР-97, а також стандартами, що приводяться нижче. Система стандар­тів розглядається згідно з УКНД і каталогами нормативних документів (табл.. 2.6.1.).
Таблиця 2.6.1 Витяг з державного класифікатора ДК 004


Стандартизації підлягає не тільки безпека промислових підпри­ємств, але і персонал, населення та навколишнє середовище, а також промислова гігієна, загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони, вимоги до допустимого вмісту шкідливих речовин в по­вітрі робочої зони, загальні положення та вимоги безпеки праці; не­безпечні й шкідливі виробничі фактори та їх класифікація, метрологіч­не забезпечення в області безпеки праці, загальні правила, відбиття й оформлення вимог безпеки праці в технологічної документації, термі­ни й визначення тощо.
Система стандартів з безпеки підприємств та безпеки праці Державні і міжнародні
ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни і визначення.
ДСТУ 2256-93 Система стандартів безпеки праці. Виробництво.
ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги. ДСТУ 3941-2000 Лазерна безпека. Терміни та визначення
Міждержавні
ГОСТ 3.1120-83 Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологи ческой документации. ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения. ГОСТ 12.0.002-2003 ССБТ. Термины и определения.
ГОСТ 12.0.003-74 Опасные и вредные производственные факторы.
Классификация. ГОСТ 12.0.005-84 Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения.
ГОСТ 12.1.001 -89 Ультразвук Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.002-84 Электрические поля промышленной частоты.

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.