Книжки по товарознавству

Безпека праці і захист від електромагнітного забруднення

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Природа електромагнітного випромінювання пов'язана з вихрови­ми електричними й магнітними полями. Внаслідок того, що ці поля нероздільно пов'язані між собою, вони отримали назву електромагніт­них. У період науково-технічного прогресу людство створювало і де­далі ширше використовувало штучні (антропогенні) джерела ЕМП.У наш час ЕМП антропогенного походження значно перевищують при­родний фон і є тим несприятливим чинником, вплив якого на людину та довкілля рік за роком зростає. Електромагнітні поля та електромаг­нітні випромінювання поділяються на природні та антропогенні (рис. 2.6.1).


Рис.2.6.1. Класифікація ЕМП
Головними джерелами електромагнітних полів є: радіо-, телевізій­ні станції; радіолокаційні станції (радари); високовольтні лінії елект­ропередач; всі види електротранспорту; промисловість, в якій викори­стовується потужне електрообладнання; телевізори, монітори, сотові телефони тощо.
Складові електромагнітного поля. Електромагнітне поле являє собою змінні у просторі електричні та магнітні поля, які поширюються у просторі у формі хвиль і знаходяться у зворотній взаємозалежності. Електромагнітні хвилі є поперечними, тому що вектори потужності електричного поля Е й магнітного поля Н коливаються у взаємно пер­пендикулярних площинах. Під час поширення електромагнітних хвиль здійснюється перенесення енергії у просторі (швидкість поширення їх у вакуумі дорівнює швидкості світла, тобто 3-Ю м-с1). Електричне поле - часткова форма виявлення електромагнітного поля, яка визна­чає дію на електричний заряд (з боку поля) сили, що не залежить від швидкості руху заряду.
Основні кількісні характеристики електромагнітного поля: напруженість електричного поля Е, яка у даній точці простору визначається відношенням сили F що діє на заряд, розміщений у цій точці, до величини заряду g:
E = F/g
Напруженість електричного поля у системі СІ вимірюється у В-м'.
♦ магнітна індукція магнітного поля В, що характеризує дію маг­нітного поля на рухомий заряд. Це векторна величина, яка у випадку,
коли векторє перпендикулярним до взаємно перпендикулярних векторів сили F та швидкості, чисельно дорівнює:

У тропосфері відбуваються явища, що викликають поділ електри­чних зарядів внаслідок зміни метеорологічних умов - хмар, опадів, туманів тощо, внаслідок чого в атмосфері виникає позитивний об'ємний заряд, на поверхні Землі - негативний. Отже, електричне поле Землі спрямоване приблизно вертикально, напруженість його становить в середньому 130 В-м1. Магнітне поле характеризується його дією на заряджену частинку, що рухається із силою, пропорцій­ною заряду g та її швидкості V.
♦ вектор магнітної індукції В і напруженість магнітного поля Н, які пов'язані співвідношенням:

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.