Книжки по товарознавству

Стандартизація з безпеки праці і захист від радіацій­ного забруднення

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Основними документами, у відповідності до яких здійснюється радіаційний контроль за безпекою населення, є "Закон про радіаційну безпеку населення", „Закон Про правовий режим території, яка підда­ється радіоактивному забрудненню внаслідок Чорнобильської катаст­рофи", який установлює рівні забруднення місцевості і вид екологіч­ної зони, умови проживання і роботи населення в цих зонах і прийняті "Норми радіаційної безпеки України - НРБУ-97".
Сьогодні основними джерелами радіоактивного забруднення при­родного середовища є: уранова промисловість, ядерні реактори різних типів, радіохімічна промисловість, місця переробки та захоронения радіоактивних відходів, використання радіонуклідів у народному гос­подарстві у вигляді закритих радіоактивних джерел невеликої потуж­ності у промисловості, медицині, геології, сільському господарстві.
Щороку під час виробництва ядерної енергії утворюється 200 тнем відходів з низькою і проміжною активністю і 10 тис.лі високоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива. Відходи накопичуються, їх кількість стрімко збільшується. Динаміка відпра­цьованого палива АЕС представлена на рис.2.7.1.


В системі захисту від радіаційного забруднення використовуються такі основні поняття:
♦ поглинена доза (Дпогл) - фундаментальна дозиметрична величи­на, яка визначається кількістю енергії, що передана випромінюванням одиниці маси речовини. За одиницю поглиненої дози випромінювання прийнято грей (Дж-кг1) - поглинена доза випромінювання, передана масі опромінюваної величини в один кілограм і вимірювана енергією в ІДж будь-якого іонізуючого випромінювання: І(Гр) = і(Дж-кг~1)
♦ еквівалентна доза (Декв), - це поглинена доза помножена на ко­ефіцієнт якості IB (Q), який відображає здатність даного виду випро­мінювання ушкоджувати тканиг організму: Декв =Дпогл-Ог Оди­ницею еквівалентної дози є зіверт - тобто доза будь-якого виду ви­промінювання, поглинена в Ікг біологічної тканини і така, яка створює такий же біологічний ефект, як і поглинена доза в ІГр фотонного ви­промінювання. Ізіверт = 100 бер;
♦ ефективна еквівалентна доза (Деед) відображає сумарний ефект опромінювання для організму в цілому і визначається за формулою:

де Wt - коефіцієнт, який характеризує відношення ризику опромінювання даного органу до сумарного ризику при рівномірному
опромінюванні всього тіла.
Закон "Про радіаційну безпеку населення" встановлює допустиме дозове навантаження на населення на рівні 1 мЗврік1, а для людей, що безпосередньо працюють з IB 20 мЗв-рік1.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.