Книжки по товарознавству

Безпека праці і захист від іонізуючого випромінювання

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Іонізуюче випромінювання - це потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворю­вати в ній негативні та позитивні іони. Основними документами, у від­повідності до яких здійснюється радіаційний контроль за безпекою населення, є "Закон про радіаційну безпеку населення" і прийняті як його розвиток "Норми радіаційної безпеки України - НРБУ-97", сані­тарні правилами та нормами (СанПіН №5804-91), "Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань ОСП-72/87", гранично допустимі рівні випромінювання на робочих місцях, система стандартів з захисту від опромінення.Ці документи служать для забезпечення радіаційної безпеки людини, безпечних умов праці персоналу, екологічних нормати­вів, які встановлювали б допустимі впливи на екосистеми, в галузі ра­діаційної безпеки не існує.
Система стандартів з безпеки праці і захисту від іонізуючого, випромінювання
ДСТУ ISO 10703-2001 Визначення об'ємної активності радіонуклідів ISO 10703:1997 методом гамма- спектрометрії з високою роздільною здатністю.
ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот.
Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. ГОСТ 12.2.034-78 ССБТ. Аппаратура скважинная геофизическая с источниками ионизирующих излучений. Общин требования радиационной безопасности. ГОСТ 12.4.120-83 ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические требования. ГОСТ 16950-81 Техника радиационно-защитная. Термины и определения.
Усі види іонізуючого випромінювання можна поділити на дві гру­пи - корпускулярне і фотонне (електромагнітне).
Корпускулярне IB - це потік частинок з масою спокою, відмін­ною від нуля, які утворюються при радіоактивному розпаді або ядерних перетвореннях. До нього належать альфа-, бета-частинки, нейтрони, електрони, протони, мезони та ін. Корпускулярне випро­мінювання, яке складається з потоків заряджених частинок (альфа-, бета-частинок, протонів, електронів) належать до класу безпосере­днього IB, а корпускулярне випромінювання, що являє собою пото­ки незаряджених частинок (нейтрони та інші елементарні частин­ки), називають непрямими IB.

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.