Книжки по товарознавству

Предмет, об'єкт і завдання сертифікації

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Форми сертифікації багатогранні, тому вони є предметом спеціа­льного вивчення з метою створення реальних шляхів з гармонізації систем сертифікації і розвитку міжнародного співробітництва в даній галузі.
Предмет сертифікації- якість продукції, процесу, послуги і сис­тем якості.
Об'єкт сертифікації - продукція, процес, послуга, система, орга­нізація, підприємство, лабораторія.
Мета сертифікації: підтвердження показників характеристик та властивостей продукції, процесів, послуг на підставі випробувань; під­твердження відповідності даної продукції, процесу або послуги обов'язковим вимогам стандарту.
Завдання сертифікації: контроль і технічний нагляд за виробниц­твом сертифікованої продукції; експертиза нормативних документів на сертифіковану продукцію; атестація і акредитація органів з сертифіка­ції продукції, систем якості; визнання зарубіжних сертифікацій.
Значення сертифікації: сертифікація є найважливішим механіз­мом управління якістю; сертифікація забезпечує відповідність продук­ції вимогам екологічної чистоти; сертифікація гарантує безпеку виро­бництва продукції для людини і навколишнього середовища; сертифі­кація сприяє підвищенню конкурентноздатності продукції.
Однак слід знати, що сертифікація потребує досить великих витрат на виконання робіт.
Система стандартів з сертифікації:
ДСТУ 2296-93. Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування.
ДСТУ 2462-94. Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визна­чення.
ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні поло­ження.
ДСТУ 3411:2004. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до ор­ганів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації.
ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок прове­дення сертифікації продукції.
ДСТУ 3414-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виро­бництва. Порядок здійснення.
ДСТУ 3415-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи.
ДСТУ 3417-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура ви­знання результатів сертифікації продукції, що імпортується.
ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення.
ДСТУ 3420-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до орга­нів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації.
ДСТУ 3498-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки докуме­нтів. Форма та опис.
ДСТУ EN 45011-98. Загальні вимоги до органів, які здійснюють сертифікацію.
EN 45012. Загальні вимоги до органів з сертифікації систем якості.
EN 45013. Загальні вимоги до органів з сертифікації, що проводять атестацію персоналу.
EN 45014. Загальні вимоги до заяви постачальника про відповід­ність.
Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкриття те­ми.

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.