Книжки по товарознавству

Загальна схема, правила та порядок проведення сер­тифікації

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Орган з сертифікації продукції має право проводити випробування сертифікованої продукції з метою технічного нагляду у випробуваль­ній лабораторії, а також застосовувати й інші правила щодо вибору схеми (модуля) сертифікації, залежно від специфіки продукції та особ­ливостей її виробництва.
Одиницею продукції вважається один штучний виріб; партія про­дукції, що супроводжується одним сертифікатом відповідності або одним супроводжувальним документом, в якому є посилання на сер­тифікат відповідності; партія продукції, що виготовлена з однієї й тієї ж партії вихідної сировини, матеріалів тощо.
Сертифікація передбачає такі основні етапи: атестація виробниц­тва продукції; сертифікація системи якості виробництва продукції; випробування продукції з метою сертифікації; технічний нагляд за виробництвом продукції.
Сертифікація регламентується ДСТУ 3413 і проводиться за однією із шести схем (модулів), які наведені в табл. З.1.1.
Правила сертифікації продукції. При виборі схеми сертифікації рекомендується керуватися такими правилами:
• сертифікат на одиничний виріб видається на підставі позитив­них результатів випробувань цього виробу, що проведені у випробува­льній лабораторії;
• розмір партії (штук, кг, м, кв. м., тощо) наводиться заявником у заявці на сертифікацію;
• коли заявка подається на партію продукції (виробів), що пла­нується до виготовлення, орган з сертифікації разом з заявником вирі­шують питання про економічну доцільність атестації виробництва цієї продукції;
ліцензія на право застосування сертифіката відповідності щодо продукції (виробів), яка виготовляється виробником серійно протягом встановленого ліцензією строку, надається органом з сертифікації на підставі позитивних результатів первісних випробувань в акредитова­ній лабораторії зразків продукції, що відбираються з виробництва або з торгівлі у кількості, в стоки і порядку, які встановлені органом;
Таблиця 3.1.1. Схеми (модулі) сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО


Порядок проведення робіт з сертифікації продукції регламенту­ється нормативним документом ДСТУ 3413 і в загальному випадку містить: подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції; прийн­яття рішення за заявкою з зазначенням схеми (модуля)сертифікації; атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифіка­цію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації; відби­рання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування; аналіз оде­ржаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сер­тифікату відповідності та надання ліцензій; видачу сертифікату відпо­відності, надання ліцензій та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи; визнання сертифікату відповідності, що виданий закордонним або міжнародним органом; технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва; інформацію про результа­ти робіт з сертифікації.

Ви бачите тільки 52% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.