Книжки по товарознавству

Тенденції розвитку діяльності України в галузі сер­тифікації

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Взаємодії інтеграційних процесів у світовій, особливо в європей­ській економіці, з процесами формування нових поглядів щодо захисту прав споживачів, безпеки споживання товарів та послуг, охорони на­вколишнього середовища та відображення цих поглядів у резолюції Генеральної Асамблеї ООН N 39/248 від 1985 р. "Звід загальних керів­них принципів ООН для захисту інтересів споживачів", в директивних та нормативних документах спеціалізованих організацій ООН, Євро­пейського Союзу, Генеральної угоди з тарифів та торгівлі (GATT), а також у національному законодавстві багатьох країн світу призвели до необхідності підтвердження відповідності продукції (або послуг) вста­новленим до неї вимогам стандартів або інших нормативних докумен­тів. Ефективним інструментом оцінювання якості продукції (послуг) та її відповідності стала сертифікація.
Діяльність з сертифікації, орієнтована як на національні, так і на зовнішні ринки, в багатьох країнах світу набула державного значення як важливий чинник розвитку національної економіки, виходу на сві­товий та регіональний економічний простір. Це особливо стосується країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Сертифіка­ція отримала настільки широке розповсюдження в економічно розви­нутих країнах світу, що без сертифіката, який засвідчує відповідність потенційно небезпечної продукції встановленим нормативним вимо­гам, неможливо торгувати нею на ринках цих країн.
У багатьох країнах, де сертифікації надається державне значення, в законах, урядових нормативних актах, актах місцевих органів влади та управління визначаються умови обов'язкової сертифікації, а також ор­гани, відповідальні за проведення робіт з сертифікації, юридична та інша відповідальність за недотримання правил сертифікації.
Сертифікація швидко поширюється на всі галузі економіки, види продукції, процесів та послуг. Укріплення тенденції до сертифікації послуг зумовлене, насамперед, постійним зростанням обсягів торгівлі послугами в світі. Так, у сукупному валовому продукті країн Європей­ського співтовариства на послуги припадає 67%, а частка зайнятості населення у сфері обслуговування складає 60%. З 1993р. в Європі по­чав формуватися єдиний внутрішній ринок 12-ти країн Європейського Союзу, який передбачає вільне переміщення через кордони людей, капіталів, товарів і послуг.

Ви бачите тільки 41% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.