Книжки по товарознавству

Міжнародні знаки відповідності продукції

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

Міжнародні і національні знаки відповідності продукції прийняті в системах сертифікації багатьох держав, особливості яких розглянуто нижче.
Знаки відповідності Німеччини:


Рис. 3.2.8. Знаки відповідності Німеччини
Німецьке товариство з маркування продукції (Deutsche Gessellschaft fur Warenkennzeichn ung, DGWK): рис.3.2.8-1 - знак від­повідності стандартам DIN в системі А і для випробувань та нагляду; рис.3.2.8-4 - відповідність стандартам DIN; німецьке товариство газо- і водопостачання (Deutscher Gessellschaft des Gas- und Was serfaches, DVGW) рис.З.2.8-5 - газова апаратура і пристрої водопостачання; спі­лка німецьких електротехніків (Verband Deutscher Elektrotechniker, VDE) рис.3.2.8-3 - побутові електроприлади, освітлювальна апаратура, трансформатори, радіоприймачі, телевізори; знак відповідності товарів Німеччини - рис.3.2.8-2.
Правовою базою сертифікації в Німеччині служать закони з охо­рони здоров'я і життя населення, охорони навколишнього середовища, безпеки праці, економії ресурсів, захисту інтересів споживачів. З 1990 р. в країні діє закон про відповідальність за виготовлення недоброякіс­ної продукції, який гармонізований із законодавством країн - членів ЄС і служить законодавчою базою для сертифікації у рамках єдиного ринку.
Закон охоплює широке коло товарів та послуг - від іграшок до деяких видів устаткування. За даними Німецького інформаційного центру ГАТТ/ВТО загальнонаціональна система сертифікації в країні включає декілька систем сертифікації.
Потреби економіки Німеччини 80-90 % задовольняють наступні системи, що складають загальнонаціональну:
А - система сертифікації відповідності регламентам.
А] - система сертифікації відповідності стандартам DIN- охоплює всі види виробів, на які встановлені вимоги у стандартах DIN.
А2— система сертифікації VDE - це система Союзу електротехні­ків (VDE). Сертифікат VDE гарантує відповідність продукції вимогам Закону про безпеку промислового устаткування або Закону про захист від радіоперешкод. Використання знаків VDE без ліцензії цього центру заборонено (рис. 3.2.9).

Рис. 3.2.9. Знаки відповідності VDE
Знак а вказує на відповідність стандартам і технічним вимогам на­ступних видів продукції: установчих матеріалів; апаратури побутового призначення; освітлювального устаткування; трансформаторів, що використовуються для забезпечення безпеки; радів і телевізійних при­строїв.
Знак б вказує на відповідність вимогам стандартів кабелів та елек­тричних шнурів.
Знаком в відмічається відповідність вимогам стандартів на приду­шення радіоперешкод.
Знак г використовується для маркування сертифікованих електричних компонентів.
Система А3 - це система сертифікації Асоціації фірм по газо- та водопостачанню Німеччини - DVGW, Все газове устаткування, що поставляється на ринок Німеччини, повинне мати знак відповідності DFG^(phc.3.2.8-3).
В - система сертифікації Німецького інституту гарантії якості та маркування RAL; Область розповсюдження системи RAL - сільського­сподарські товари і будівельні матеріали.
С -це Система сертифікації, що підтверджує відповідність виробів вимогам Закону про безпеку пристроїв (GSG), що засвідчується марку­ванням знака GS.
D - система нагляду за відповідністю будівельних конструкцій фе­деральним нормам; на відміну від попередніх є обов'язковою і розпо­всюджується на продукцію, на яку діють законодавчі приписи та роз­порядження органів управління федеральних земель.
Е - система сертифікації засобів вимірювань і еталонів; Правила з Системи гармонізовані з міжнародними та європейськими, використо­вує рекомендації Міжнародної організації законодавчої метрології (МОЗМ) і директиви ЄС (як обов'язкові).
F - система сертифікації відповідності розділу 24 німецького про­мислового законодавства. Займається сертифікацією парових котлів, балонів високого тиску, засобів транспортування горючих рідин, ви­бухонебезпечних електроприладів, підйомних пристроїв.
Знаки відповідності Франції. Сертифікація у Франції існує з 1939 р. Першим законом у цій галузі був Закон про знак відповідності номі­нальним стандартам NF, який з наступними змінами і доповненнями діє і сьогодні (рис.3.2.10).
Відповідальність за сертифікацію зразу ж була покладена на Фра­нцузьку асоціацію з стандартизації AFNOR (Association francaise denormalisation, AFNOR).
Організаційно сертифікація побудована за галузевим принципом і постійно взаємодіє з системою стандартизації у плані як відповідності вимогам національних стандартів, так і розробки нових вимог і норм.

Рис.3.2.10. Знаки відповідності Франції
Крім AFNOR, сертифікацією управляють органи державного і га­лузевого рівня, Французький центр зовнішньої торгівлі CINR, Союз електриків UTE.
AFNOR визначає повноваження випробувальних центрів і лабора­торій, відповідає за їх акредитацію, за присвоєння і відміну знака NF, координує співробітництво національних органів з сертифікації із міжнародними організаціями.
CINR відповідає за сертифікацію товарів, що експортуються та ім­портуються. CINR здійснює інформаційне забезпечення національної системи сертифікації і галузей економіки, керуючись банком даних про більш як 400 тис. стандартів, про правила і системи сертифікації, процедури акредитації багатьох країн світу, міжнародних і регіональ­них організацій.
UTE розробляє нормативні вимоги для сертифікації електричної і електромеханічної продукції, являючись не тільки уповноваженим AFNOR галузевим органом з сертифікації, але й національною органі­зацією з стандартизації в галузі електроніки, електротехніки і зв'язку.
Оцінка відповідності у Франції має декілька форм: підтвердження відповідності європейськими державами; заява-декларація виробника у відповідності продукту європейському стандарту; добровільна серти­фікація на відповідність національним стандартам Франції; контроль безпеки продукції, що знаходиться у продажу.
Відповідність директивам ЄС підтверджується сертифікацією тре­тьої сторони і знаком СЄ. У Франції близько 20 % продукції, що випу­скається, підлягає такому способу оцінки. Заява-декларація виробника під його відповідальність вказує, що продукція відповідає конкретно­му європейському стандарту. Виробник має право також маркувати товар знаком СЄ. Уповноважений орган здійснює інспекційний контроль за такою продукцією і при виявленні відхилень позбавляє права маркування. Якщо товар виробляється за іншим нор­мативним документом, то він підлягає сертифікації третьою стороною.
Добровільна сертифікація на відповідність національним стандар­там Франції проводиться AFNOR, причому звичайно використовується найбільш строга схема сертифікації (№5). Сертифікована продукція маркується знаком відповідності національним стандартом Франції -NF. Добровільній сертифікації належить 75 % продукції, що випуска­ється. На відміну від підтвердження Директивам ЄС у цьому випадку потрібно довести відповідність товару всім вимогам національного стандарту, в тому числі безпеки. Контроль безпеки продукції, що зна­ходиться у продажу, проводиться шляхом регулярних перевірок відпо­відності якості відібраних зразків, маркованих знаками СЄ і NF, вимогам Директиви ЄС або національного французького стандарту відпові­дно. Найбільш активно цим займається Міністерство економіки, яке керує роботою декількох тисяч інспекторів.
Національною системою є система сертифікації на відповідність державному стандарту, що посвідчується знаком NF, який застосову­ється для всіх товарів. Але для електротоварів є свої знаки, наприклад, для побутових приладів - NF ELECTR1CITE. Знак CONTROLE NF LIM1TE A LA SECURITE означає тільки безпеку електроприладу, але не відповідність його технічних характеристик стандарту.
Право застосовування знака NF виробник може одержати на основі контракту і ліцензії у тому випадку, коли у ньому зацікавлена значна частина виробників даного виду продукції. У Франції знаком NF мар­кується більше 100 тис. видів продукції, він має ПО модифікацій для різних галузей. Продукція зарубіжного виробництва також може мар­куватись цим знаком, якщо вона відповідає встановленим вимогам для аналогічної французької продукції. Сертифікація на знак NF носить добровільний характер, виключення складає продукція медичного призначення (матеріали, ліки, устаткування), де випробовування, в тому числі клінічні, обов'язкові. Такі товари маркуються знаком NF -MEDICAL. He дивлячись на добровільність, фірми-виробники будь-якого виду виробів намагаються отримати право маркування знаком NF, оскільки це забезпечує довіру споживачів до якості товару.
Крім AFNOR, добровільною акредитацією займається Національна сітка випробувальних лабораторій (RNE). В рамках RNE працюють найбільші випробувальні центри Франції: Національна лабораторія по випробуваннях LNE, Центральна технічна лабораторія LCIE, яка також є зберігачем еталонів і державних стандартів на електротехнічну про­дукцію. Акредитацію лабораторій з повірки вимірювальних приладів проводить Національне бюро метрології BNM.
Знаки відповідності Японії. Згідно із законом про стандартизацію, прийнятим в 1949 році, виробники товарів в Японії можуть отримува­ти право позначати їх знаком, що засвідчує про відповідність виробу державному стандарту і про те що якість виробів гарантується владою. За надання права позначати вироби знаком якості береться плата в розмірі 10 тисяч ієн. Кожен раз з появою нових виробів, яким надаєть­ся знак якості, офіційна газета публікує їх назви і всі відомості щодо наданого права. Видачі такого права передує перевірка стану виробни­цтва, обладнання, системи технічного контролю. При виявленні невід­повідності стандарту якого-небудь виробу покупець може подати ска­ргу владі. Якщо державний контроль виявить порушення в застосуванні знака якості, виробник позбавляється права позначати ним свої вироби.
При виявленні грубих порушень стандарту виробнику заборо­няють продаж виробів. Незаконне користування знаком якості кара­ється арештом на 1 рік.

Ви бачите тільки 37% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.