Книжки по товарознавству

Екологічне маркування

Тарасова. Метрологія, стандартизація і сертифікація

В багатьох країнах все більше людей, які турбуються про своє здо­ров'я, бажають харчуватися продуктами, виробленими без застосуван­ня хімікатів, а також, почуваючи свою відповідальність за стан навко­лишнього середовища і прагнучи сприяти його збереженню, намага­ються використовувати машини, пристосування та матеріали, впро­довж всього життєвого циклу (виробництво, застосування, утилізація) яких не завдавала б шкоди природі або ж ця шкода була мінімальною. При цьому виникає проблема виділення екологічних предметів на фоні загальної кількості об'єктів, які використовуються.
Етикетка виробу може бути визначена як символи або текст чи їх комбінація, яка містить один або більше видів інформації про одну або більше властивостей виробу. Типи інформації, які можуть бути наве­дені в етикетці (таблиця 3.3.1).
Таблиця 3.3.1
Типи інформації


Слід зауважити, що під час пропаганди законів про охорону НПС корисна наявність зображень-символів, здатних нагадувати про важ­ливість природоохоронної діяльності, а також розпізнаватись та запа­м'ятовуватись. Тому існує необхідність екологічного маркування -наявності відповідних знаків і позначень. Зважаючи на те, що упаковка є невід'ємною частиною більшості сучасних товарів та носієм різноманітної інформації про них, більша частина екомаркування розміщуєть­ся саме на упаковці. Наявне екомаркування упаковки розділяють на такі групи:
♦ знаки, що закликають до збереження природного середовища,
♦ знаки, які використовуються для позначення екологічності пред­метів,
♦ знаки, що відображають небезпечність предмета для довкілля.
Знаки, що закликають до збереження природного середовища тра­пляються на упаковці споживчих товарів і їх зміст зводиться до закли­ків не смітити, підтримувати чистоту та здавати відповідні предмети для вторинної переробки (рис. 3.3.5)

Рис. 3.3.5. Знаки, які закликають до збереження навколишнього при­родного середовища
Такі знаки можуть використовувати за основу зображення, які за­стосовуються для позначення екологічності предметів. Знаки "Ресайк-лінгу" (рис. 3.3.5-а) ставлять на виробах США, зокрема на предметах, які піддаються переробці та на предметах, виготовлених з вторинної сировини. Знак, зображений на рисунку 3.3.5-6, закликає не смітити (збирати та здавати використану тару у пункти переробки).
Знаки, які використовуються для позначення екологічності пред­метів в цілому або окремих властивостей. Наприклад, знак "Блакитний янгол", який вперше з'явився в Німеччині близько 20 років тому озна­чає, що продукт є екологічно чистий. Центральна його фігура запози­чена з емблеми Програми ООН з охорони довкілля (рис. 3.3.6-а).
Екологічно чисті прилади маркуються із знаком, показаним на ри­сунку 3.3.6-в, або близьким до нього. Поряд з екознаками, які викорис­товуються в міжнародній або національній практиці, власні знаки еко­логічної чистоти створюють окремі фірми. Наприклад, виробник кан­целярських товарів (маркерів, штемпелів) компанія "Schwam Stabilo" ставить на вироби знак, зображений на рисунку 3.3.6-6.

Рис. 3.3.6. Знаки для позначення екологічності предметів
Екологічно чисті пральні машини та машини для миття посуду фірми "Foron" відмічають знаком, зображеним на рисунку 3.3.6-г. Єв­ропейський ринок потребує продуктів, одержаних у результаті біоло­гічних технологій вирощування. Приблизно 10% австрійських та 2% німецьких господарів дотримуються принципів екологічного господа­рювання, яке є перспективною формою сільськогосподарського виро­бництва. В Німеччині реалізується більше 90 видів продуктів харчу­вання, вирощених або виготовлених відповідно до екологічно контро­льованих технологій. Така продукція позначається спеціальним знаком (рис.3.3.6-д).
В Німеччині великі супермаркети мають власну систему біологіч­ного етикетування продуктів харчування. Так, магазини Metro прода­ють біологічні продукти під етикеткою "Narurkost; Crimes Land" ("Природна їжа зелених полів"), "Oko-Garten" (на фрукти та овочі), "Bioland", "Naturland, "Eco-Vin" "Biopark". Ще один знак, який гаран­тує походження яєць від вільно утримуваних курей, - невелика кругла печатка з зображенням курки і літерами КАТ, що означає "Спілка кон­трольованих альтернативних форм утримання.тварин". Організація гарантує споживачам більшу впевненість стосовно якості тваринниць­кої продукції (рис. 3.3.6-е).
Враховуючи тенденції розвитку країн, настрої громадськості, між­народні відносини в даний час існує декілька уніфікованих підходів до екомаркування. В результаті такі дії повинні сприяти розробленню, виробництву та використанню виробів, які меншою мірою забрудню­ють довкілля впродовж усього життєвого циклу, та забезпеченню спо­живачів достовірною інформацією про екологічність продукту, що купується (рис. 3.3.7).

Рис. 3.3.7. Екомаркування:
а) "Білий лебідь" - скандинавських країн) б) "Екознак" - Японії; в) при­клад екознака фірми; г) і д) знаки, які позначають предмети, що піддаються вторинному використанню.
Наприклад різноманітні знаки на предметах з пластиків (в основному з поліетилену), які відображають можливість їх утилізації з найменшою шкодою для навколишнього середовища; знаки на аерозолях, які показу­ють відсутність речовин, що призводять до зменшення озонового шару навколо Землі (рис. 3.3.7-е, є, ж); екознаки різних фірм-виробників, які прагнуть зробити свій внесок в справу збереження довкілля і в той же час зробити за рахунок цього продукцію більш привабливою в очах спожива­чів; екознаки Японії, ФРН та Скандинавських країн; знаки, які познача­ють предмети, що підлягають вторинному використанню (ресайклінгу) та (або) одержані внаслідок вторинної переробки за циклом "створення-застосування - утилізація-відтворення" і т.д., ("Der Grune Punkt" - "Зелена Крапка") (рис. 3.3.7-г, д).
Прикладом створення об'єднань у галузі повторного використання є створення у ФРН з ініціативи Міністерства навколишнього середо­вища компанії "Der Grune Punkt Duales SystemDeutschland-Gesellschaft fur Avermeidung und Sekunddarch-stofgevinnung (DSD). В основі діяльності компанії є збір різноманітних використаних пакувальних матері­алів (скло, пластмаси, металів, паперу, картону) та відправка їх органі­заціям, які переробляють вторинні ресурси.

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.