Книжки по товарознавству

Стандартизація, сертифікація і якість продукції

Оснач. Товарознавство

У ринкових умовах конкурентоспроможність продукції забезпечує її якість.
У Міжнародному стандарті ISO 8402 дається таке визначення якості: «Якість товару — це сукупність властивостей товару, яка обумовлює його спроможність задовольняти визначені потреби у відповідності до його призначення».
Продукція (товари) виробничо-технічного призначення виго­товляється відповідно до вимог стандартів і сертифікатів.
Стандартизація — це діяльність, яка спрямована на досяг­нення оптимального ступеня упорядкування в певній сфері дія­льності шляхом встановлення положень для загального і багато­разового використання у вирішенні реально існуючих і потенцій­них завдань.
Стандарт — це нормативний документ, в якому встановлені правила, вимоги, загальні принципи здійснення різноманітних видів діяльності та їх результатів для досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній сфері.
Розрізняють міжнародну, державну, галузеву, регіональну, підприємницьку системи стандартизації.
Категорії нормативних документів зі стандартизації
Нормативні документи зі стандартизації розподіляють за такими категоріями:
міжнародні стандарти;
державні стандарти України — ДСТУ;
галузеві стандарти України — ГСТУ;
стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спі­лок України — СТТУ;
технічні умови України — ТУУ;
стандарти підприємств — СТП.
Державні стандарти України розробляються на:
організаційно-методичні та загальнотехнічні об'єкти, а саме: організація проведення робіт із стандартизації, науково-технічна термінологія, класифікація і кодування техніко-економічної та соціальної інформації, технічна документація, інформаційні тех­нології, організація робіт з метрології, достовірні довідкові дані про властивості матеріалів і речовин;
вироби загальномашинобудівного застосування;
складові елементи народногосподарських об'єктів держав­ного значення (банківсько-фінансова система, транспорт, зв'язок, енергосистема, охорона навколишнього природного середовища, оборона тощо);
продукцію міжгалузевого призначення;
продукцію для населення та народного господарства;
методи випробувань.
Галузеві стандарти розробляють на продукцію за відсутності державних стандартів України чи в разі необхідності встанов­лення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги держав­них стандартів.
Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок розробляють у разі необхідності поширення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, одержаних в окре­мих галузях знань чи сферах професійних інтересів.
Галузеві стандарти, як і стандарти науково-технічних та інже­нерних товариств і спілок, не повинні суперечити обов'язковим вимогам державних стандартів і підлягають державній реєстрації в Держстандарті України.
Технічні умови — нормативний документ, який розробляють для встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачаль­ником та розробником (виробником) продукції, для якої відсутні
державні чи галузеві стандарти (або в разі необхідності — конк­ретизації вимог зазначених документів).

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.