Книжки по товарознавству

Підвищення якості сталі

Оснач. Товарознавство

Для оцінки якості металу визначають його хімічний склад, механічні властивості, використовують макро- та мікро­структурі аналізи, роблять зовнішній огляд та ін. Готові вироби, крім того, характеризуються основними геометричними парамет­рами.
Основні показники якості зазначаються в супровідній докуме­нтації: сертифікаті якості і паспорті. Технічні вимоги до якості металу і виробів визначаються в таких документах, як Держстан­дарту, ТУ, наряди-замовлення й т. ін.
Хімічний склад є основною і важливою характеристикою якості сталі, тому що весь комплекс фізичних, хімічних, механі­чних 1 технологічних властивостей залежить від вмісту вуглецю, шкідливих (сірки, фосфору), корисних (легованих) і супутніх елементів.
Методи підвищення якості сталі
Підвищення якості сталі здійснюється різноманітними групами методів:
Металургійні.
Термічні.
Хімікотермічні.
1. Суть металургійних методів підвищення якості сталі поля­гає у виборі способу виплавки сталі. Для одержання сталі зви­чайної якості та якісної використовуються мартенівський і кис­нево-конверторний способи виплавки, високоякісні сталі одержують в електропечах, особливо якісні — за допомогою еле­ктрошлакового, вакуумно-дугового й інших методів виробництва сталі.
Металургійні способи засновані, по-перше, на усуненні зі ста­лей газів і неметалевих включень і, по-друге, — на зміні хімічно­го складу сталей за рахунок введення в них спеціальних легова­них елементів. Безупинний розлив сталі також сприяє підви­щенню її якості.
Електрошлаковий переплав відбувається таким чином. З мета­лу, що підлягає обробці, виготовляють електроди (штанги), які опускають у прошарок робочого флюсу і пропускають крізь ньо­го струм. У результаті робочий флюс плавиться й утворює шлак, що виділяє тепло, достатнє для розплавлення електрода, який пе­реплавляється. Краплі металу, які проходять через рідкий шлак, очищуються від сірки, фосфору, газів та інших шкідливих домі­шок, охолоджуючись, утворюють високоякісні виливки. Таким способом одержують високоякісні шарикопідшипникові, жаро­міцні сплави, що йдуть на виготовлення деталей турбін, констру­кційних сталей авіаційного призначення та ін., які володіють ви­сокими механічними властивостями.
Вакуумна дегазація полягає в усуненні зі сталі водню, азоту, кисню. Вона здійснюється усуненням домішок при переливі сталі з ковша в порожній ковш, що знаходиться у вакуумній камері, футерованій з середини окислювачем. Струмінь металу, попадаючи в розріджений простір, розпадається на краплі і в результаті відбувається з'єднання вуглецю металу з киснем. Окис вуглецю, водень і азот відкачуються, відбувається дегазація.

Ви бачите тільки 27% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.