Книжки по товарознавству

Сучасне становище паливно-енергетичного комплексу України

Оснач. Товарознавство

До 50-х років основним видом палива було кам'яне ву­гілля. Проте в наступні роки тверде паливо виявилося неконку­рентоспроможним у порівнянні з транспортабельним, більш де­шевим і більш калорійним рідким природним і газоподібним паливом. Одночасно з цим швидко розвивалася і хімічна промис­ловість, що споживає нафту і газ як основну технологічну сиро­вину.
В умовах високих темпів його споживання воно стало дефіци­тним, (запаси почали виснажуватися), що викликало різке підви­щення цін на нафту і газ. Частка палива й енергії у вартісному вираженні в структурі собівартості випуску продукції значно зросла, що спричинило підвищення цін на продукцію, яка випус­кається. Енергоємність національного доходу України в 4—6 ра­зів вища, ніж у США, Японії, країнах Західної Європи. Протягом останніх років Україна переживає велику енергетичну кризу, ви­кликану прискореним розвитком енергоємних галузей господар­ського комплексу, безкоштовним і марнотратним використанням енергоносіїв, відсталими технологіями, виснаженням і деградаці­єю розвіданих покладів вугілля, нафти і газу, через що їхній ви­добуток постійно зменшується (див. табл. 6.2).
Таблиця 6.2.
видобуток енергоресурсів в Україні*


*Статистичний щорічник України за 2002 р. — К.: Техніка, 2002.
За рахунок видобутку Україна забезпечує свої потреби в нафті на 10%, у газі — на 20%.
Виникла серйозна необхідність розвідки і розробки нових ро­довищ, відкриття нових джерел енергії, які можуть замінити наф­ту і газ. Найбільш реальна альтернатива нафти і газу — це:
широке використання атомної енергії для виробництва електроенергії, теплофікації і технологічних цілей;
використання нетрадиційних видів енергії, таких як: соня­чна, гідравлічна, енергія вітру, теплота земних надр, тобто геоте­рмічних джерел енергії;
збільшення масштабів споживання твердого палива. Тому були розроблені засоби одержання з твердого палива рідкого і га­зоподібного. Для цього тверде паливо піддають таким способам хімічної переробки:
пиролізу — розкладання твердого палива без доступу повіт­ря при температурі 1100°С з метою одержання коксу;
газифікації — перетворення палива в горючий газ. У залеж­ності від реагенту продування одержують: повітряний, водяний, змішаний гази (продування повітрям з водяною парою, так зва­ний генераторний газ — в установці генератора). Моторне газо­подібне паливо використовується при експлуатації газобалонних автомобілів;

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.