Книжки по товарознавству

ebay промокод https://vk.com/kuponebay

Класифікація, склад, властивості пластмас

Оснач. Товарознавство

Полімери (від грецького «полі» — багато, «мерос» — частин) складаються з великого числа повторюваних однакових чи різних груп атомів, з'єднаних хімічними зв'язками.
Полімери одержують з мономерів, низькомолекулярних спо­лук, що внаслідок ненасичених зв'язків здатні взаємодіяти. Мо­лекула мономера називається макромолекулою, що складається з атомів вуглецю, водню, сірки, азоту, кисню, хлору і т. д.
Полімери підрозділяються на:
природні (натуральний каучук, натуральні смоли);
штучні (целюлоза, нітроцелюлоза, штучні смоли), тобто ре­зультати переробки натуральних полімерів;
синтетичні, одержувані синтезуванням з низькомолекуляр­них сполук (синтетичні смоли, поліетилен).
Властивості полімерів залежать від хімічного складу мономе­рів, від числа вхідних у полімер атомів, від форми ланцюгів мо­лекул. Зі збільшенням числа мономерів, що входять до макромо­лекули полімеру, зміцнюються його фізичні та хімічні власти­вості, підвищується його міцність, твердість, температура плав­лення, знижується розчинність у розчинниках.
Способи одержання полімерів.
Існує два способи: реакція полімеризації і реакція поліконден­сації.
При полімеризації відбувається послідовне з'єднання велико­го числа мономерів однакового складу в макромолекулу поліме­ру без виділення побічних речовин. Основними методами полі­меризації є емульсійний, суспензійний, блочний та інші. Готова продукція називається за способом виготовлення: оргскло блоко­ве, полівінілхлорид суспензійний.
При поліконденсації високомолекулярні сполук утворюються з різних мономерів з виділенням побічного продукту: аміаку, хлористого водню, води й інших хімічних виходів.
Сировину для синтезу полімерів можна розбити на п'ять груп:
коксохімічна;
нафтохімічна;
рослинна;
мінеральна;
переробка природного газу.
Пластмаси — сучасні конструкційні матеріали
Пластмаси — це матеріали, які одержуються на основі природних чи синтетичних полімерів. Вони здатні при нагріванні переходити в пластичний стан і за допомогою пластичної дефор­мації здобувати форму, що стійко зберігається після охолоджен­ня і затвердіння.
Найважливішими властивостями пластмас є:
низька щільність (0,9—1,9 г/см3, у деяких видах — 2,6 г/см3);
досить висока питома міцність;
висока хімічна стійкість;
низька звуко- та теплопровідність;
на відміну від металів, пластмаси не бояться не тільки води, а й кислот, лугів;
не проводять електричний струм; деякі з них є найкращими діелектриками, тому їх застосовують в електроніці як ізоляцій­ний матеріал і основний конструкційний матеріал;
мають антифрикційні властивості, що дозволяє виготовити з них підшипники, які не вимагають змащення; а також фрикційні властивості, що дозволяє виготовляти з них гальмові колодки та інші вироби;
пластмаси в 5—8 разів легші за метали, що робить їх неза­мінними в авіатехніці, автомобілебудуванні, побутовій техніці, радіоелектроніці. Наприклад, застосування 1 тонни пластмасових труб замість сталевих чи чавунних заощаджує в середньому 5—6 тонн чорних металів;
багато видів пластмас є прозорими, оптичними. Вони мо­жуть бути пружними і еластичними, легко формуються.
Вироби з пластмас виготовляють, як правило, сучасними ви­сокопродуктивними способами: пресуванням, литтям під тиском, пневмоформуванням, видуванням. Усі ці методи виробництва піддаються автоматизації, завдяки чому вироби з пластмас не вимагають високої трудомісткості. Пластмаси використовуються в машинобудуванні, в електротехнічній, автомобільній і авіацій­ній галузях, в суднобудівництві і т. ін.
Важливою підставою для широкого використання пластмас є те, що практично існують необмежені сировинні ресурси для їх­нього виробництва. Широке застосування пластмас дозволяє зни­зити матеріаломісткість продукції за рахунок заміни традиційних матеріалів. Коефіцієнт використання пластмас дорівнює 0,98.

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.