Книжки по товарознавству

Виробництво сірчаної кислоти. Товарні види сірчаної кислоти

Оснач. Товарознавство

Хімічна промисловість нашої країни випускає декілька видів сірчаної кислоти, які відрізняються концентрацією, якістю та іншими показниками, що обумовлені, в основному, способами виробництва. На даний час використовуються два способи про­мислового отримання сірчаної кислоти: нітрозний, який ще нази­вається вежним, та контактний. Обидва методи включають такі технологічні стадії: І — одержання двоокису сірки S02 (сірчистого ангідриду); II — окислення S02 до SОз (сірчаного ангідриду); III — абсорбція (поглинання S03 водою (S03 + Н20 -> Н2S04) чи ча­стіше сірчаною кислотою (через специфіку хімічних перетво­рень) та одержання товарної продукції).
Перша стадія виробництва. Сірчистий ангідрид S02 отри­мують із сполук, які містять сірку, чи із елементарної природної сірки. Сірчана кислота виробляється із газу S02, отриманого спа­люванням природного сірчаного колчедану FеS2, який містить 35—50% сірки.
1. 4FеS2 +11O - 2 2Fе20з + 8S02
2. S +02 — S02
Також сірчану кислоту одержують, використовуючи відходи газів кольорової металургії, що є прогресивним способом як в економічному, так і в екологічному відношенні. Наприклад, ви­користання S02, який виділяється при виплавці 1 т міді, дає 10 т сірчаної кислоти. Звичайно, на великих мідноплавильних заводах працюють також цехи з виробництва сірчаної кислоти.
Крім того, сірчистий ангідрид S02 одержують із сірководню Н2S, який міститься в більшості горючих газів (газах нафтопере­робки, коксовому, природному тощо), із опалювальних газів, від­працьованих кислот, травильних розчинів тощо.
Друга стадія виробництва — одержання сірчаного ангідриду SОз — є найбільш важливою. Від неї залежить концентрація та якість сірчаної кислоти.
У промисловості окислення S02 до S03 здійснюється двома способами: перший за допомогою оксидів азоту; другий — кис­нем повітря в присутності каталізатора при підвищеній темпера­турі (400—600°С).

Ви бачите тільки 27% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.