Книжки по товарознавству

Теоретичні основи товарознавства

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Товарознавство — наукова дисципліна, яка системно вивчає товари на всіх етапах життєвого циклу» методи пізнання їхньої споживчої вартості (цінності), закономірності формування асортименту та вимог до якості для забезпечення ефективності їх виробництва, обігу та споживання. Товарознавство базується на основних поняттях та знаннях фундаментальних і спеціальних дисциплін — хімії, фізики, маркетингу, технології виробництва продукції, логістики, складського та тарного господарства, комерційної діяльності та інші.
Фундаментальні терміни — «продукція», «товар»
Продукдія — результат діяльності призначений задовольнити реальні або потенційні потреби споживачів.
Товар — будь-яка річ, що на момент надходження в обіг, повинна бути виокремлена з-поміж інших за визначальними ознаками для конкретного договору купівлі-продажу.
Діяльність по виготовленню продукції не слід розглядати тільки як предмет (продукт) праці людини. Продукція стає товаром тільки при перетворенні на об'єкт купівлі-продажу і набуває споживні властивості, що задовольняють споживача.
Тільки у сфері ринкової торгівлі продукція перетворюється у товар. Тому предметом товарознавства являється споживна вартість (цінність) товарів, закономірності їх прояву і збереження, а об'єктом товарознавства — товари, як продукт праці для задоволення потреб споживача та методи їх теоретичного та практичного пізнання.
Товарознавство вирішує такі основні задачі:
— визначення основних характеристик, що складають споживні властивості товарів. Споживна властивість товару-властивість товару, яка обумовлює його корисність і здатність задовольняти потреби споживачів і проявляється в процесі споживання;
— формулювання принципів і методів вивчення товарознавства;
— вивчення властивостей та асортименту товарів;
— вивчення області застосування товарів та їх взаємозамінності;
— визначення основних напрямків, досягнень і перспектив науково-технічного прогресу в області виробництва і використання матеріальних ресурсів;
— вивчення умов і правил пакування, маркування, кодування, зберігання і транспортування продукції;
— забезпечення якості та кількості при поставках товарів;
— встановлення причин товарних втрат на етапах переміщення товарів;
— інформаційне забезпечення переміщення товарів від виробника до споживача при маркетингових дослідженнях ринку. Під методом товарознавства розуміють системний підхід до пізнання споживної вартості (цінності) товарів і вивчення закономірностей їх прояву і збереження.
Товарознавство базується на таких принципах:
— безпека використання товарів при експлуатації;
— досягнення оптимального результату при переміщенні товарів від виробництва до споживання;
— сумісність товарів при експлуатації, зберіганні та транспортуванні;
— взаємозамінність товарів при їх використанні;
— систематизація товарів при їх ідентифікації, класифікації та кодуванні.
Товарна характеристика — сукупність відзначаючих властивостей або ознак конкретного товару чи групи товарів. До основних характеристик товару, як об'єктів комерційної діяльності, відносять:
1. Асортиментну характеристику. До неї відносять сукупність відзначаючих видових властивостей та ознак, що визначають призначення товарів і встановлюють принципову відмінність одного товару від іншого.
Асортимент товарів характеризується такими основними факторами:
1.1. Ширина асортименту — кількість товарів того чи іншого призначення;
1.2. Глибина асортименту — кількість різновидностей конкретного виду виробів або кількість позицій у кожній групі товарів. Наприклад, маємо 5 видів виробів, а кожний вид має 4 різновидності. Глибина асортименту — 5 • 4 = 20
1.3. Повнота асортименту — відношення фактичної кількості різновидностей товарів до його кількості за асортиментною специфікацією. Наприклад, передбачено 6 різновидностей, а маємо — 4:

2. Якісну характеристику. До неї відносять сукупність видових споживчих властивостей та їх здатність задовольняти запити.
3. Кількісну характеристику. Під нею розуміють сукупність властивостей виражену порівнюваними фізичними величинами.
4. Вартісну характеристику яка залежить від цін на товари з врахуванням кон’юнктури ринку.
У сучасних умовах товарні характеристики і властивості товарів тісно пов'язані між собою. При вивчені будь-якої науки як і товарознавства, дуже важливо використати певний спосіб пізнання (методологію). З усіх існуючих методів пізнання у товарознавстві виділяють класифікацію товарів під якою розуміють упорядкований на основі певних ознак розподіл товарів на класи і дрібніші підрозділи, незалежні один від одного, або такі, що перебувають у логічній послідовності і підпорядкованості. Товар відзначається певними споживними властивостями, що створюють споживну вартість у товарі, яка являється предметом товарознавства. Кількісною оцінкою споживної вартості займається наука кваліметрія. Класифікація — логічний процес поділу будь-якої множини (предмети, властивості тощо) на категорії на підставі загальних ознак, що бувають залежними або взаємозалежними. У товарознавстві та торгівлі класифікують товари, їх властивості, показники якості тощо.
Розвиток товарознавства, раціональна організація торгових процесів неможливі без поділу множини товарів на певні класифікаційні категорії від вищих до нижчих на підставі загальних ознак. Вищі ступені класифікації характеризуються термінами Розділ» і «Клас»; середні — термінами «Група» і «Вид». Використовують допоміжні терміни: «Підрозділ», «Підклас», «Підгрупа», «Підвид».
Клас товарів — множина товарів задовольняючих узагальнені групи потреб.
Підклас — множина товарів задовольняючих групи потреб, що мають певні відмінності.
Група товарів — підмножина товарів задовольняючих специфічні групи споживачів, що визначається особливостями сировини, матеріалів, конструкцій.
Підгрупа — підмножина товарів, що мають з групою основне призначення, але відрізняються від товарів інших груп притаманним тільки ним ознаками.

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.