Книжки по товарознавству

Основні властивості

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Більшість механічних властивостей визначаються щільністю розташування атомів. У будь-якому чарунку вона різна у різних напрямках. Таку різницю у властивостях називають анізотропією. Аморфні тіла ізотропні. У реальних металів та їх сплавів, які складаються з великої кількості різно орієнтованих анізотропних чарунків (кристалів) властивості в різних напрямках однакові. Такі матеріали називають квазіізотропними.
У металів та їх сплавів виділяють фізичні, хімічні, механічні та технологічні властивості.
Фізичні властивості визначаються фізичними станом та відношенням до різних фізичних факторів. Основні з них:
Щільність — маса одиниці об'єма (кг/м3). Абсолютну щільність (щільність одиниці об'єма у абсолютно щільному стані) називають питомою вагою.
Температура плавлення — температура переходу з твердого стану у рідкий. Температуру переходу з рідкого стану у твердий називають температурою кристалізації.
Температурне розширення — здатність матеріала розширюватись при нагріванні. Воно характеризується коефіцієнтом лінійного розширення, що показує на яку частку довжини розширився матеріал при підвищенні температури на 1°С.
Теплопровідність — здатність матеріала передавати тепло від однієї своєї поверхні до іншої. Вона визначається коефіцієнтом теплопровідності, що показує кількість тепла яке проходить через зразок матеріала товщиною м2, площею м2 протягом 1 години при різниці температур на протилежних поверхнях зразка ГС.
Електричний опір — здатність матеріала опиратись проходженню електричного струма. Одиниця вимірювання — сіменс.
Електрична провідність — здатність матеріала проводити електричний струм. Одиниця вимірювання — сіменс.
Хімічні властивості визначаються здатністю метеріала опиратись дії зовнішнього середовища, кисдрт, луг та інших хімічних реагентів. Для оцінки інтенсивності руйнування у різних середовищах застосовують показник — корозійна стійкість. Він визначається швидкістю корозії, а саме, маси матеріала, що перетворилася в іржу з одиниці поверхні за одиницю часу, або товщиною зруйнованого шару (мм/рік).
Крім цього показника корозійну стійкість матеріала можливо визначити за зміною маси вироба, його механічних властивостей, електричного опору або за кількістю водню, що виділився за певний час.
Технологічні властивості визначаються здатністю піддаватись певним методам обробки. Основні з них:
Оброблюваність різанням — швидкість затуплювання різця при обточуванні на певних режимах з забезпеченням необхідних параметрів оброблюваної поверхні. Визначається у відсотках до швидкості обробки м'якої сталі певної марки або свинцевої латуні.
Оброблюваність тиском визначають у холодному та гарячому стані. Оцінюють технологічними пробами на згинання, витяжку та інші, а також показниками пластичності, твердості та зміцнюваності.
Зварюваність — здатність утворювати нероз'ємні з'єднання з потрібними механічними властивостями.
Ливарні властивості визначають можливість отримати якісну відливку. Визначаються такими показниками як температура плавлення, щільність, усадка, ступінь поглинання газів та інші.
Зміцнюваність — здатність набувати більш високі механічні властивості після механічної або термічної обробки або їх комбінацій.
Механічні властивості визначають здатність матеріала опиратись дії зовнішніх механічних сил. Для їх визначення проводять статичні випробування на розтягування, стискування, згинання, скручування, динамічні випробування на ударну в'язкість, а також випробування на втомлюваність, повзучість, довготривалу міцність та твердість. Основні з них:
Міцність — здатність опиратись руйнуванню під дією зовнішніх сил.
Пластичність — здатність незворотньо деформуватись без порушення суцільності під впливом механічних навантажень з одночасним поглинанням механічної енергії.
Твердість — здатність матеріала опиратись проникненню в нього іншого який, при цьому, не деформується.
Крихкість — здатність матеріала руйнуватись без помітного поглинання механічної енергії.
Витривалість — здатність матеріала витримувати без руйнування значну кількість повторно-змінних напружень.
Втомлюваність — здатність матеріала поступово руйнуватись при значній кількості повторно-змінних напружень під впливом яких на поверхні з'являються та розвиваються тріщини, що призводить до руйнування.
Пружність — здатність матеріала відновлювати свою форму та об'єм після припинення навантаження.
Стираємість — здатність матеріала опиратись дії сил тертя, що викликають поступове руйнування поверхні та її знос.
Повзучість — здатність матеріала поступову і безперервно деформуватись при постійному напружені та підвищеній температурі.
Для вивчення властивостей металів і сплавів застосовують структурні (металографічні) методи. Кожний з них дозволяє виявити певні властивості і має певний діапазон використання. Основні з них:
Макроскопічний аналіз. Полягає у вивчені будови неозброєним оком, або з допомогою збільшуваного скла (збільшення до ЗО разів). Виявляють форму і розташування зерен у відливках, напрямок волокон у поковках та штамповках, дефекти зварювання. Досліджують на поверхні, у зламі або на макрошліфах.

Ви бачите тільки 49% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.