Книжки по товарознавству

Організація робіт зі стандартизації

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Роботи зі стандартизації, що їх виконують визначені законодавством суб'єкти стандартизації, належать до їхніх основних робіт.
Замовниками робіт зі стандартизації за кошти Державного бюджету України є центральні органи виконавчої влади, на які законодавством покладено відповідальність за технічне регулювання у визначених сферах діяльності.
Керування та координування діяльності у сфері стандартизації
Керують та координують діяльність у сфері стандартизації центральні органи виконавчої влади у межах їхньої компетенції та в закріплених сферах діяльності.
Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації у межах своїх повноважень:
— забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації;
— вживає заходів щодо гармонізації розроблюваних національних, стандартів з відповідними міжнародними (регіональними) стандартами;
— бере участь у розробленні і узгодженні технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;
— встановлює правила розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та втрати чинності національних стандартів, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками кодування та реєстрації;
— вживає заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;
— співпрацює у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;
— формує програму робіт із стандартизації та координує її реалізацію;
— приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створення;
— організує створення і ведення Національного фонду нормативних документів та Національного центру міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO;
— організує надавання інформаційних послуг з питань стандартизації.
Суб'єкти стандартизації, які керують галузями (підгалузями) розробляють, приймають, змінюють та скасовують стандарти органїзацій.
Роботи зі стандартизації стосовно інформації, яка має обмежений доступ, виконують відповідно до Закону України «Про державну таємницю».
Технічні комітети стандартизації
Створюючи технічні комітети стандартизації, номенклатуру та сферу їх діяльності гармонізують із номенклатурою та сферами діяльності міжнародних та регіональних організацій стандартизації та потребами національної економіки.
На технічні комітети покладено функції розробляти, розглядати та погоджувати міжнародні (регіональні) та національні НД.
Створюючи технічні комітети, їх формують, ураховуючи принцип представництва всіх зацікавлених сторін. До роботи в технічних комітетах стандартизації залучають на добровільних засадах уповноважених представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їхніх об'єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських організацій, провідних науковців і фахівців.
Формують, організаційно забезпечують діяльність технічних комітетів згідно з «Типовим положенням про технічний комітет стандартизації».
Правила розроблення та приймання нормативних документів
Правила розроблення та приймання національних НД установлюють ДСТУ 1.2 та ДСТУ ISO/IEC Guide 59.
Вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту національних НД установлює ДСТУ 1.5.
Правила і методи приймання міжнародних і регіональних стандартів як національних, установлює ДСТУ 1.7.
Правила розроблення та впровадження міждержавних стандартів установлює ДСТУ 1.9.
Правила розроблення державних класифікаторів установлює ДСТУ 1.10. Правила розроблення НД інших суб'єктів стандартизації встановлюють самі суб'єкти з урахуванням положень основоположних стандартів національної стандартизації.
Правила розроблення, погодження, приймання, позначання та вимог до побудови і викладу TV встановлює ДСТУ 1.3.
Правила реєстрування НД установлює ДСТУ 1.6.
НД потрібно погодити з органами державного нагляду, якщо НД стосуються сфери їхньої діяльності, згідно з чинними технічними регламентами, чинним законодавством та положеннями про ці органи.

Ви бачите тільки 36% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.