Книжки по товарознавству

Шкали вимірювань

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

ДСТУ 2681-94 містить відносно шкал такі терміни.
Шкала фізичної величини — послідовний ряд значення однорідних фізичних величин, які присвоєні цим величинам відповідно до узгоджених правил.
Шкала (аналогового вимірювального приладу) — частина показувального пристрою у вигляді впорядкованої сукупності позначок разом із пов'язаною з нею певною послідовністю чисел.
Позначка шкали — риска або інший знак на шкалі, що відповідають одному або декільком значенням вимірювальної величини.
Поділка шкали — частина шкали між двома сусідніми позначеннями шкали.
Довжина поділки шкали — відстань між осями (або центрами) двох сусідніх позначок шкали, яка виміряна вздовж лінії, що проходить через середини найкоротших позначок шкали.
Довжина шкали - довжина лінії, що проходить через середину всіх найкоротших позначок шкали і обмежена початкового та кінцевою позначками.
Покажчик — частина чи елемент показувального пристрою у вигляді стрілки, променя або верхнього рівня стовпчика рідини чи газу, які відносно позначок шкали визначають показ приладу.
У практичній діяльності необхідно вимірювати різні величини, які характеризують властивості тіл, речовин, явищ і процесів.
Деякі властивості проявляються лише якісно, інші кількісно. Різноманітні проявлення (кількісні або якісні) будь-якої властивості утворюють множини чисел або в більш загальному випадку умовних знаків утворюють шкали вимірювань цих властивостей. Шкалою вимірювань кількісної властивості є шкала ФВ. Шкала фізичної величини — це упорядкована послідовність значень ФВ, прийнята за угодою на підставі результатів точних вимірювань.
Терміни та визначення теорії шкали вимірювань викладені у документі МІ 2365-96.
Згідно з логічною структурою проявлення властивостей розрізняють п'ять основних типів шкал вимірювань.
1. Шкала назв (шкала класифікації). Такі шкали використовуються для класифікації емпіричних об'єктів, властивості яких проявляються тільки у відношенні еквівалентності. Ці властивості не можна вважати фізичними величинами, тому шкали такого виду не є шкалами ФВ. Це найпростіший тип шкал, оснований на приписуванні якісним властивостям об'єктів чисел, що відіграють роль імен.
У шкалах назв, у яких віднесення відбиття властивостей до того чи іншого класу еквівалентності здійснюється з використанням органів чутливості людини, найбільш адиктивний результат, вибраний більшістю експертів. При цьому велике значення має правильний вибір класів еквівалентної шкали, вони повинні надійно розрізнятись спостерігачами, експертами, які оцінюють дану властивість. Нумерація об'єктів за шкалою назв здійснюється за принципом: «не приписуй одну і ту ж цифру різним об'єктам». Числа, приписані об'єктам, можуть бути використанні для визначення ймовірності або частоти появлення даного об'єкта, але їх не можна використовувати для підсумування та інших математичних операцій.
Оскільки дані шкали характеризуються тільки відношеннями еквівалентності, то в них відсутні поняття «нуль», «більше» або «менше» і одиниці вимірювання. Прикладом шкал назв є атласи кольорів, призначені для ідентифікації кольору.
2. Шкала порядку (шкала рангів). Якщо властивість даного емпіричного об'єкта проявляє у відношенні еквівалентності і порядку зростання або спадання кількісне проявлення властивості, то для нього може бути побудована шкала порядку. Вона є монотонно зростаючою або спадаючою і дає змогу більш-менш установити відношення між величинами, що характеризують указані властивості. У шкалах порядку існує або не існує нуль, але принципово не можна ввести одиниць вимірювання, оскільки для них не встановлено відношення пропорційності і відповідно немає можливості судити, у скільки разів більші або менші конкретні проявлення властивості.
У випадках, коли рівень пізнання явища не дозволяє точно встановити відношення, що існують між величинами даної характеристики, або (чи) застосування шкали незручні і недостатні для практики, використовують умовні (емпіричні) шкали порядку.
Умовна шкала - це шкала ФВ, вихідні значення якої виражені в умовних одиницях. Наприклад, шкала в'язкості Енглера, 12-бальна шкала Бофорта для визначення сили морського вітру.

Ви бачите тільки 41% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.